Vòng bi cầu đỡ chặn 2 dãy ESG

 • Vòng bi ESG 4064D – Bạc đạn ESG 4064D

  Vòng bi ESG 4064D – Bạc đạn ESG 4064D giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 320mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 480mm
  + Độ dày vòng bi (B): 160mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 109kg

 • Vòng bi ESG 4068D – Bạc đạn ESG 4068D

  Vòng bi ESG 4068D – Bạc đạn ESG 4068D giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 340mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 520mm
  + Độ dày vòng bi (B): 180mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 135kg

 • Vòng bi ESG 4956X3D – Bạc đạn ESG 4956X3D

  Vòng bi ESG 4956X3D – Bạc đạn ESG 4956X3D giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 280mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 390mm
  + Độ dày vòng bi (B): 92mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 3,2kg

 • Vòng bi ESG 4056D – Bạc đạn ESG 4056D

  Vòng bi ESG 4056D – Bạc đạn ESG 4056D giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 280mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 420mm
  + Độ dày vòng bi (B): 140mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 72kg

 • Vòng bi ESG 4960X3D – Bạc đạn ESG 4960X3D

  Vòng bi ESG 4960X3D – Bạc đạn ESG 4960X3D giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 300mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 419.5mm
  + Độ dày vòng bi (B): 112mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 50.5kg

 • Vòng bi ESG 4060D – Bạc đạn ESG 4060D

  Vòng bi ESG 4060D – Bạc đạn ESG 4060D giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 300mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 460mm
  + Độ dày vòng bi (B): 160mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 103kg

 • Vòng bi ESG 4064X3D – Bạc đạn ESG 4064X3D

  Vòng bi ESG 4064X3D – Bạc đạn ESG 4064X3D giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 320mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 459.5mm
  + Độ dày vòng bi (B): 140mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 79.9kg

 • Vòng bi ESG 4936X3D – Bạc đạn ESG 4936X3D

  Vòng bi ESG 4936X3D – Bạc đạn ESG 4936X3D giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 180mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 259.5mm
  + Độ dày vòng bi (B): 66mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 12kg

 • Vòng bi ESG 4048X1D – Bạc đạn ESG 4048X1D

  Vòng bi ESG 4048X1D – Bạc đạn ESG 4048X1D giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 240mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 359.5mm
  + Độ dày vòng bi (B): 118mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 44.1kg

 • Vòng bi ESG 4036D – Bạc đạn ESG 4036D

  Vòng bi ESG 4036D – Bạc đạn ESG 4036D giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 180mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280mm
  + Độ dày vòng bi (B): 100mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 23.6kg

 • Vòng bi ESG 4048X3D – Bạc đạn ESG 4048X3D

  Vòng bi ESG 4048X3D – Bạc đạn ESG 4048X3D giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 240mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 370mm
  + Độ dày vòng bi (B): 112mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 47kg

 • Vòng bi ESG 4938X3D – Bạc đạn ESG 4938X3D

  Vòng bi ESG 4938X3D – Bạc đạn ESG 4938X3D giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 190mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 269.5mm
  + Độ dày vòng bi (B): 66mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 11.6kg

 • Vòng bi ESG 3248X2D – Bạc đạn ESG 3248X2D

  Vòng bi ESG 3248X2D – Bạc đạn ESG 3248X2D giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 240mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 440mm
  + Độ dày vòng bi (B): 144mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 105kg

 • Vòng bi ESG 4038D – Bạc đạn ESG 4038D

  Vòng bi ESG 4038D – Bạc đạn ESG 4038D giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 190mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 290mm
  + Độ dày vòng bi (B): 100mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 24.6kg

 • Vòng bi ESG 4952X3D – Bạc đạn ESG 4952X3D

  Vòng bi ESG 4952X3D – Bạc đạn ESG 4952X3D giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 260mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 369.5mm
  + Độ dày vòng bi (B): 92mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 30kg

 • Vòng bi ESG 4940X3D – Bạc đạn ESG 4940X3D

  Vòng bi ESG 4940X3D – Bạc đạn ESG 4940X3D giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 279.5mm
  + Độ dày vòng bi (B): 76mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 14.8kg

 • Vòng bi ESG 4052D – Bạc đạn ESG 4052D

  Vòng bi ESG 4052D – Bạc đạn ESG 4052D giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 260mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 400mm
  + Độ dày vòng bi (B): 140mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 68kg

 • Vòng bi ESG 4940X3D-1 – Bạc đạn ESG 4940X3D-1

  Vòng bi ESG 4940X3D-1 – Bạc đạn ESG 4940X3D-1 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 289.5mm
  + Độ dày vòng bi (B): 76mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 17.3kg

 • Vòng bi ESG 4956X3D-1 – Bạc đạn ESG 4956X3D-1

  Vòng bi ESG 4956X3D-1 – Bạc đạn ESG 4956X3D-1 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 280mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 389.5mm
  + Độ dày vòng bi (B): 92mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 31.9kg

 • Vòng bi ESG 4040D – Bạc đạn ESG 4040D

  Vòng bi ESG 4040D – Bạc đạn ESG 4040D giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310mm
  + Độ dày vòng bi (B): 109mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 31.7kg