Vòng bi cầu tiếp xúc 4 điểm ESG

 • Vòng bi ESG QJ1060 – Bạc đạn ESG QJ1060

  Vòng bi ESG QJ1060 – Bạc đạn ESG QJ1060 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 300mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 460mm
  + Độ dày vòng bi (B): 74mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 47kg

 • Vòng bi ESG QJF1060 – Bạc đạn ESG QJF1060

  Vòng bi ESG QJF1060 – Bạc đạn ESG QJF1060 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 300mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 460mm
  + Độ dày vòng bi (B): 74mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 47kg

 • Vòng bi ESG QJF2964X2 – Bạc đạn ESG QJF2964X2

  Vòng bi ESG QJF2964X2 – Bạc đạn ESG QJF2964X2 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 320mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 440mm
  + Độ dày vòng bi (B): 65mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 31kg

 • Vòng bi ESG QJ1064 – Bạc đạn ESG QJ1064

  Vòng bi ESG QJ1064 – Bạc đạn ESG QJ1064 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 320mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 480mm
  + Độ dày vòng bi (B): 74mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 49.5kg

 • Vòng bi ESG QJF1064 – Bạc đạn ESG QJF1064

  Vòng bi ESG QJF1064 – Bạc đạn ESG QJF1064 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 320mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 480mm
  + Độ dày vòng bi (B): 74mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 49.5kg

 • Vòng bi ESG QJF1064X1 – Bạc đạn ESG QJF1064X1

  Vòng bi ESG QJF1064X1 – Bạc đạn ESG QJF1064X1 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 320mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 479.5mm
  + Độ dày vòng bi (B): 74mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 50kg

 • Vòng bi ESG QJ1068X1 – Bạc đạn ESG QJ1068X1

  Vòng bi ESG QJ1068X1 – Bạc đạn ESG QJ1068X1 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 340mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 519.5mm
  + Độ dày vòng bi (B): 82mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 66kg

 • Vòng bi ESG QJF1068X1 – Bạc đạn ESG QJF1068X1

  Vòng bi ESG QJF1068X1 – Bạc đạn ESG QJF1068X1 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 340mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 519.5mm
  + Độ dày vòng bi (B): 82mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 66kg

 • Vòng bi ESG QJ1068 – Bạc đạn ESG QJ1068

  Vòng bi ESG QJ1068 – Bạc đạn ESG QJ1068 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 340mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 520mm
  + Độ dày vòng bi (B): 82mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 66kg

 • Vòng bi ESG QJF1068 – Bạc đạn ESG QJF1068

  Vòng bi ESG QJF1068 – Bạc đạn ESG QJF1068 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 340mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 520mm
  + Độ dày vòng bi (B): 82mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 66kg

 • Vòng bi ESG 4222X3D – Bạc đạn ESG 4222X3D

  Vòng bi ESG 4222X3D – Bạc đạn ESG 4222X3D giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 110mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200mm
  + Độ dày vòng bi (B): 83mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 12kg

 • Vòng bi ESG QJ1044 – Bạc đạn ESG QJ1044

  Vòng bi ESG QJ1044 – Bạc đạn ESG QJ1044 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 220mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340mm
  + Độ dày vòng bi (B): 56mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 19.5kg

 • Vòng bi ESG QJF1044 – Bạc đạn ESG QJF1044

  Vòng bi ESG QJF1044 – Bạc đạn ESG QJF1044 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 220mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340mm
  + Độ dày vòng bi (B): 56mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 19.5kg

 • Vòng bi ESG QJF3948X1 – Bạc đạn ESG QJF3948X1

  Vòng bi ESG QJF3948X1 – Bạc đạn ESG QJF3948X1 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 240mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 329.5mm
  + Độ dày vòng bi (B): 60mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 16.1kg

 • Vòng bi ESG QJF3948X2 – Bạc đạn ESG QJF3948X2

  Vòng bi ESG QJF3948X2 – Bạc đạn ESG QJF3948X2 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 240mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340mm
  + Độ dày vòng bi (B): 60mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 17.8kg

 • Vòng bi ESG QJ1048 – Bạc đạn ESG QJ1048

  Vòng bi ESG QJ1048 – Bạc đạn ESG QJ1048 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 240mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 56mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 22.3kg

 • Vòng bi ESG QJF1048 – Bạc đạn ESG QJF1048

  Vòng bi ESG QJF1048 – Bạc đạn ESG QJF1048 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 240mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 56mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 22.3kg

 • Vòng bi ESG QJF2952X2 – Bạc đạn ESG QJF2952X2

  Vòng bi ESG QJF2952X2 – Bạc đạn ESG QJF2952X2 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 260mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 359.5mm
  + Độ dày vòng bi (B): 65mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 22.2kg

 • Vòng bi ESG QJF2952X1 – Bạc đạn ESG QJF2952X1

  Vòng bi ESG QJF2952X1 – Bạc đạn ESG QJF2952X1 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 260mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 369.5mm
  + Độ dày vòng bi (B): 60mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 23kg

 • Vòng bi ESG QJF2952X3 – Bạc đạn ESG QJF2952X3

  Vòng bi ESG QJF2952X3 – Bạc đạn ESG QJF2952X3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 260mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 374.5mm
  + Độ dày vòng bi (B): 60mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 23.5kg