Vòng bi SND

 • Vòng bi SND NCF2938V.C3 – Bạc đạn SND NCF2938V.C3

  Vòng bi SND NCF2938V.C3 – Bạc đạn SND NCF2938V.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 190 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 260 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 42 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND B7217C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn SND B7217C.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi SND B7217C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn SND B7217C.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 28 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND *6205N(-) – Bạc đạn SND *6205N(-)

  Vòng bi SND *6205N(-) – Bạc đạn SND *6205N(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 52 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 15 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND *6305N(-) – Bạc đạn SND *6305N(-)

  Vòng bi SND *6305N(-) – Bạc đạn SND *6305N(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 62 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 17 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND *6006N(-) – Bạc đạn SND *6006N(-)

  Vòng bi SND *6006N(-) – Bạc đạn SND *6006N(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 55 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 13 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND *6206N(-) – Bạc đạn SND *6206N(-)

  Vòng bi SND *6206N(-) – Bạc đạn SND *6206N(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 62 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND *6004N(-) – Bạc đạn SND *6004N(-)

  Vòng bi SND *6004N(-) – Bạc đạn SND *6004N(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 20 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 42 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 12 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND *6004N(-) – Bạc đạn SND *6004N(-)

  Vòng bi SND *6004N(-) – Bạc đạn SND *6004N(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 20 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 42 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 12 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND *6204N(-) – Bạc đạn SND *6204N(-)

  Vòng bi SND *6204N(-) – Bạc đạn SND *6204N(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 20 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 47 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 14 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND *6304N(-) – Bạc đạn SND *6304N(-)

  Vòng bi SND *6304N(-) – Bạc đạn SND *6304N(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 20 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 52 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 15 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND *6005N(-) – Bạc đạn SND *6005N(-)

  Vòng bi SND *6005N(-) – Bạc đạn SND *6005N(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 47 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 12 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND UELFU210(F 390510) – Bạc đạn SND UELFU210(F 390510)

  Vòng bi SND UELFU210(F 390510) – Bạc đạn SND UELFU210(F 390510) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 62.7 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 145 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND UELFU211(F 390511) – Bạc đạn SND UELFU211(F 390511)

  Vòng bi SND UELFU211(F 390511) – Bạc đạn SND UELFU211(F 390511) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 71.4 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 164 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND UELFU212(F 390512) – Bạc đạn SND UELFU212(F 390512)

  Vòng bi SND UELFU212(F 390512) – Bạc đạn SND UELFU212(F 390512) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 77.8 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 177 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND UELFU206(F 390506) – Bạc đạn SND UELFU206(F 390506)

  Vòng bi SND UELFU206(F 390506) – Bạc đạn SND UELFU206(F 390506) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 48.4 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 110 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND UELFU207(F 390507) – Bạc đạn SND UELFU207(F 390507)

  Vòng bi SND UELFU207(F 390507) – Bạc đạn SND UELFU207(F 390507) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 35 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 51.1 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 119 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND UELFU208(F 390508) – Bạc đạn SND UELFU208(F 390508)

  Vòng bi SND UELFU208(F 390508) – Bạc đạn SND UELFU208(F 390508) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 56.3 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 132 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND UELFU209(F 390509) – Bạc đạn SND UELFU209(F 390509)

  Vòng bi SND UELFU209(F 390509) – Bạc đạn SND UELFU209(F 390509) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 56.3 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 139 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND UELFU203(F 390503) – Bạc đạn SND UELFU203(F 390503)

  Vòng bi SND UELFU203(F 390503) – Bạc đạn SND UELFU203(F 390503) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 17 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 37.3 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 78 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND UELFU204(F 390504) – Bạc đạn SND UELFU204(F 390504)

  Vòng bi SND UELFU204(F 390504) – Bạc đạn SND UELFU204(F 390504) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 20 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 43.7 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 88 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –