Vòng bi tang trống tự lựa ESG

 • Vòng bi ESG 23240CAK – Bạc đạn ESG 23240CAK

  Vòng bi ESG 23240CAK – Bạc đạn ESG 23240CAK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 128mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 52.8kg

 • Vòng bi ESG 23240CAK/W33 – Bạc đạn ESG 23240CAK/W33

  Vòng bi ESG 23240CAK/W33 – Bạc đạn ESG 23240CAK/W33 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 128mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 52.3kg

 • Vòng bi ESG 23940CA – Bạc đạn ESG 23940CA

  Vòng bi ESG 23940CA – Bạc đạn ESG 23940CA giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280mm
  + Độ dày vòng bi (B): 60mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 11.6kg

 • Vòng bi ESG 23940CA/W33 – Bạc đạn ESG 23940CA/W33

  Vòng bi ESG 23940CA/W33 – Bạc đạn ESG 23940CA/W33 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280mm
  + Độ dày vòng bi (B): 60mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 11.6kg

 • Vòng bi ESG 23940CAK – Bạc đạn ESG 23940CAK

  Vòng bi ESG 23940CAK – Bạc đạn ESG 23940CAK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280mm
  + Độ dày vòng bi (B): 60mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 11.4kg

 • Vòng bi ESG 23940CAK/W33 – Bạc đạn ESG 23940CAK/W33

  Vòng bi ESG 23940CAK/W33 – Bạc đạn ESG 23940CAK/W33 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280mm
  + Độ dày vòng bi (B): 60mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 11.3kg

 • Vòng bi ESG 24040 – Bạc đạn ESG 24040

  Vòng bi ESG 24040 – Bạc đạn ESG 24040 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310mm
  + Độ dày vòng bi (B): 109mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 28.7kg

 • Vòng bi ESG 24040/W33 – Bạc đạn ESG 24040/W33

  Vòng bi ESG 24040/W33 – Bạc đạn ESG 24040/W33 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310mm
  + Độ dày vòng bi (B): 109mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 28.6kg

 • Vòng bi ESG 24040K – Bạc đạn ESG 24040K

  Vòng bi ESG 24040K – Bạc đạn ESG 24040K giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310mm
  + Độ dày vòng bi (B): 109mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 28.3kg

 • Vòng bi ESG 24040K/W33 – Bạc đạn ESG 24040K/W33

  Vòng bi ESG 24040K/W33 – Bạc đạn ESG 24040K/W33 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310mm
  + Độ dày vòng bi (B): 109mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 28.1kg

 • Vòng bi ESG 23240 – Bạc đạn ESG 23240

  Vòng bi ESG 23240 – Bạc đạn ESG 23240 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 128mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 57.6kg

 • Vòng bi ESG 24040CA – Bạc đạn ESG 24040CA

  Vòng bi ESG 24040CA – Bạc đạn ESG 24040CA giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310mm
  + Độ dày vòng bi (B): 109mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 32.1kg

 • Vòng bi ESG 23240/W33 – Bạc đạn ESG 23240/W33

  Vòng bi ESG 23240/W33 – Bạc đạn ESG 23240/W33 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 128mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 57.1kg

 • Vòng bi ESG 24040CA/W33 – Bạc đạn ESG 24040CA/W33

  Vòng bi ESG 24040CA/W33 – Bạc đạn ESG 24040CA/W33 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310mm
  + Độ dày vòng bi (B): 109mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 31.9kg

 • Vòng bi ESG 23240K – Bạc đạn ESG 23240K

  Vòng bi ESG 23240K – Bạc đạn ESG 23240K giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 128mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 55.9kg

 • Vòng bi ESG 24040CAK – Bạc đạn ESG 24040CAK

  Vòng bi ESG 24040CAK – Bạc đạn ESG 24040CAK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310mm
  + Độ dày vòng bi (B): 109mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 31.6kg

 • Vòng bi ESG 23240K/W33 – Bạc đạn ESG 23240K/W33

  Vòng bi ESG 23240K/W33 – Bạc đạn ESG 23240K/W33 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 128mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 55.4kg

 • Vòng bi ESG 24040CAK/W33 – Bạc đạn ESG 24040CAK/W33

  Vòng bi ESG 24040CAK/W33 – Bạc đạn ESG 24040CAK/W33 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310mm
  + Độ dày vòng bi (B): 109mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 31.4kg

 • Vòng bi ESG 23240CA – Bạc đạn ESG 23240CA

  Vòng bi ESG 23240CA – Bạc đạn ESG 23240CA giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 128mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 53.4kg

 • Vòng bi ESG 23240CA/W33 – Bạc đạn ESG 23240CA/W33

  Vòng bi ESG 23240CA/W33 – Bạc đạn ESG 23240CA/W33 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 128mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 52.9kg