Vòng bi đũa ASK

 • Vòng bi ASK NUP220(92220) – Bạc đạn ASK NUP220(92220)

  Vòng bi ASK NUP220(92220) – Bạc đạn ASK NUP220(92220) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 34 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASK NUP221(92221) – Bạc đạn ASK NUP221(92221)

  Vòng bi ASK NUP221(92221) – Bạc đạn ASK NUP221(92221) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 105 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 36 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASK NUP222(92222) – Bạc đạn ASK NUP222(92222)

  Vòng bi ASK NUP222(92222) – Bạc đạn ASK NUP222(92222) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 110 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 38 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASK NUP224(92224) – Bạc đạn ASK NUP224(92224)

  Vòng bi ASK NUP224(92224) – Bạc đạn ASK NUP224(92224) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 215 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 40 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASK NUP226(92226) – Bạc đạn ASK NUP226(92226)

  Vòng bi ASK NUP226(92226) – Bạc đạn ASK NUP226(92226) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 230 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 40 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASK NUP228(92228) – Bạc đạn ASK NUP228(92228)

  Vòng bi ASK NUP228(92228) – Bạc đạn ASK NUP228(92228) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 250 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 42 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASK NUP230(92230) – Bạc đạn ASK NUP230(92230)

  Vòng bi ASK NUP230(92230) – Bạc đạn ASK NUP230(92230) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 150 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 270 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 45 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASK NUP232(92232) – Bạc đạn ASK NUP232(92232)

  Vòng bi ASK NUP232(92232) – Bạc đạn ASK NUP232(92232) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 160 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 290 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 48 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASK NUP234(92234) – Bạc đạn ASK NUP234(92234)

  Vòng bi ASK NUP234(92234) – Bạc đạn ASK NUP234(92234) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 170 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 52 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASK NUP236(92236) – Bạc đạn ASK NUP236(92236)

  Vòng bi ASK NUP236(92236) – Bạc đạn ASK NUP236(92236) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 180 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 320 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 52 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASK NUP238(92238) – Bạc đạn ASK NUP238(92238)

  Vòng bi ASK NUP238(92238) – Bạc đạn ASK NUP238(92238) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 190 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 55 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASK NUP240(92240) – Bạc đạn ASK NUP240(92240)

  Vòng bi ASK NUP240(92240) – Bạc đạn ASK NUP240(92240) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASK NUP217(92217) – Bạc đạn ASK NUP217(92217)

  Vòng bi ASK NUP217(92217) – Bạc đạn ASK NUP217(92217) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 28 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASK NUP218(92218) – Bạc đạn ASK NUP218(92218)

  Vòng bi ASK NUP218(92218) – Bạc đạn ASK NUP218(92218) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 30 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASK NUP219(92219) – Bạc đạn ASK NUP219(92219)

  Vòng bi ASK NUP219(92219) – Bạc đạn ASK NUP219(92219) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 32 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASK NUP204(-) – Bạc đạn ASK NUP204(-)

  Vòng bi ASK NUP204(-) – Bạc đạn ASK NUP204(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 20 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 47 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 14 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASK NUP205(92205) – Bạc đạn ASK NUP205(92205)

  Vòng bi ASK NUP205(92205) – Bạc đạn ASK NUP205(92205) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 52 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 15 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASK NUP206(92206) – Bạc đạn ASK NUP206(92206)

  Vòng bi ASK NUP206(92206) – Bạc đạn ASK NUP206(92206) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 62 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 16 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASK NUP207(92207) – Bạc đạn ASK NUP207(92207)

  Vòng bi ASK NUP207(92207) – Bạc đạn ASK NUP207(92207) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 35 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 72 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 17 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ASK NUP208(92208) – Bạc đạn ASK NUP208(92208)

  Vòng bi ASK NUP208(92208) – Bạc đạn ASK NUP208(92208) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 18 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –