Vòng bi cầu tự lựa FAG

 • Vòng bi FAG 2219K.M.C3+H319 – Bạc đạn FAG 2219K.M.C3+H319

  Vòng bi FAG 2219K.M.C3+H319 – Bạc đạn FAG 2219K.M.C3+H319 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 43 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 1319K.M.C3+H319 – Bạc đạn FAG 1319K.M.C3+H319

  Vòng bi FAG 1319K.M.C3+H319 – Bạc đạn FAG 1319K.M.C3+H319 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 45 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 2316K.M.C3+H2316 – Bạc đạn FAG 2316K.M.C3+H2316

  Vòng bi FAG 2316K.M.C3+H2316 – Bạc đạn FAG 2316K.M.C3+H2316 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 1217K.TV.C3+H217 – Bạc đạn FAG 1217K.TV.C3+H217

  Vòng bi FAG 1217K.TV.C3+H217 – Bạc đạn FAG 1217K.TV.C3+H217 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 28 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 2217K.M.C3+H317 – Bạc đạn FAG 2217K.M.C3+H317

  Vòng bi FAG 2217K.M.C3+H317 – Bạc đạn FAG 2217K.M.C3+H317 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 36 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 1317K.M.C3+H317 – Bạc đạn FAG 1317K.M.C3+H317

  Vòng bi FAG 1317K.M.C3+H317 – Bạc đạn FAG 1317K.M.C3+H317 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 41 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 2317K.M.C3+H2317 – Bạc đạn FAG 2317K.M.C3+H2317

  Vòng bi FAG 2317K.M.C3+H2317 – Bạc đạn FAG 2317K.M.C3+H2317 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 60 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 1218K.TV.C3+H218 – Bạc đạn FAG 1218K.TV.C3+H218

  Vòng bi FAG 1218K.TV.C3+H218 – Bạc đạn FAG 1218K.TV.C3+H218 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 30 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 2218K.TV.C3+H318 – Bạc đạn FAG 2218K.TV.C3+H318

  Vòng bi FAG 2218K.TV.C3+H318 – Bạc đạn FAG 2218K.TV.C3+H318 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 40 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 1318K.M.C3+H318 – Bạc đạn FAG 1318K.M.C3+H318

  Vòng bi FAG 1318K.M.C3+H318 – Bạc đạn FAG 1318K.M.C3+H318 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 43 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 2318K.M.C3+H2318 – Bạc đạn FAG 2318K.M.C3+H2318

  Vòng bi FAG 2318K.M.C3+H2318 – Bạc đạn FAG 2318K.M.C3+H2318 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 64 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 1219K.M.C3+H219 – Bạc đạn FAG 1219K.M.C3+H219

  Vòng bi FAG 1219K.M.C3+H219 – Bạc đạn FAG 1219K.M.C3+H219 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 32 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 2215K.TV.C3+H315 – Bạc đạn FAG 2215K.TV.C3+H315

  Vòng bi FAG 2215K.TV.C3+H315 – Bạc đạn FAG 2215K.TV.C3+H315 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 31 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 1315K.M.C3+H315 – Bạc đạn FAG 1315K.M.C3+H315

  Vòng bi FAG 1315K.M.C3+H315 – Bạc đạn FAG 1315K.M.C3+H315 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 37 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 1308K.TV.C3+H308 – Bạc đạn FAG 1308K.TV.C3+H308

  Vòng bi FAG 1308K.TV.C3+H308 – Bạc đạn FAG 1308K.TV.C3+H308 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 23 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 2315K.M.C3+H2315 – Bạc đạn FAG 2315K.M.C3+H2315

  Vòng bi FAG 2315K.M.C3+H2315 – Bạc đạn FAG 2315K.M.C3+H2315 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 55 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 2308K.TV.C3+H2308 – Bạc đạn FAG 2308K.TV.C3+H2308

  Vòng bi FAG 2308K.TV.C3+H2308 – Bạc đạn FAG 2308K.TV.C3+H2308 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 1216K.TV.C3+H216 – Bạc đạn FAG 1216K.TV.C3+H216

  Vòng bi FAG 1216K.TV.C3+H216 – Bạc đạn FAG 1216K.TV.C3+H216 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 26 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 1209K.TV.C3+H209 – Bạc đạn FAG 1209K.TV.C3+H209

  Vòng bi FAG 1209K.TV.C3+H209 – Bạc đạn FAG 1209K.TV.C3+H209 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 85 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 19 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 2216K.TV.C3+H316 – Bạc đạn FAG 2216K.TV.C3+H316

  Vòng bi FAG 2216K.TV.C3+H316 – Bạc đạn FAG 2216K.TV.C3+H316 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –