Vòng bi đũa RIV

 • Vòng bi RIV NF2316(12616) – Bạc đạn RIV NF2316(12616)

  Vòng bi RIV NF2316(12616) – Bạc đạn RIV NF2316(12616) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NF2317(12617) – Bạc đạn RIV NF2317(12617)

  Vòng bi RIV NF2317(12617) – Bạc đạn RIV NF2317(12617) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 60 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NF2318(12618) – Bạc đạn RIV NF2318(12618)

  Vòng bi RIV NF2318(12618) – Bạc đạn RIV NF2318(12618) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 64 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NF2319(12619) – Bạc đạn RIV NF2319(12619)

  Vòng bi RIV NF2319(12619) – Bạc đạn RIV NF2319(12619) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 67 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NF2320(12620) – Bạc đạn RIV NF2320(12620)

  Vòng bi RIV NF2320(12620) – Bạc đạn RIV NF2320(12620) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 215 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 73 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NF2322(12622) – Bạc đạn RIV NF2322(12622)

  Vòng bi RIV NF2322(12622) – Bạc đạn RIV NF2322(12622) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 110 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 240 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 80 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NF2324(12624) – Bạc đạn RIV NF2324(12624)

  Vòng bi RIV NF2324(12624) – Bạc đạn RIV NF2324(12624) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 260 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 86 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NF2326(12626) – Bạc đạn RIV NF2326(12626)

  Vòng bi RIV NF2326(12626) – Bạc đạn RIV NF2326(12626) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 93 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NF2328(12628) – Bạc đạn RIV NF2328(12628)

  Vòng bi RIV NF2328(12628) – Bạc đạn RIV NF2328(12628) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 102 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NF322(12322) – Bạc đạn RIV NF322(12322)

  Vòng bi RIV NF322(12322) – Bạc đạn RIV NF322(12322) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 110 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 240 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 50 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NF324(12324) – Bạc đạn RIV NF324(12324)

  Vòng bi RIV NF324(12324) – Bạc đạn RIV NF324(12324) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 260 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 55 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NF326(12326) – Bạc đạn RIV NF326(12326)

  Vòng bi RIV NF326(12326) – Bạc đạn RIV NF326(12326) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NF328(12328) – Bạc đạn RIV NF328(12328)

  Vòng bi RIV NF328(12328) – Bạc đạn RIV NF328(12328) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 62 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NF2305(12605) – Bạc đạn RIV NF2305(12605)

  Vòng bi RIV NF2305(12605) – Bạc đạn RIV NF2305(12605) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 62 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 24 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NF2306(12606) – Bạc đạn RIV NF2306(12606)

  Vòng bi RIV NF2306(12606) – Bạc đạn RIV NF2306(12606) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 72 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 27 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NF2307(12607) – Bạc đạn RIV NF2307(12607)

  Vòng bi RIV NF2307(12607) – Bạc đạn RIV NF2307(12607) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 35 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 31 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NF2308(12608) – Bạc đạn RIV NF2308(12608)

  Vòng bi RIV NF2308(12608) – Bạc đạn RIV NF2308(12608) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NF2309(12609) – Bạc đạn RIV NF2309(12609)

  Vòng bi RIV NF2309(12609) – Bạc đạn RIV NF2309(12609) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 100 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 36 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NF2310(12610) – Bạc đạn RIV NF2310(12610)

  Vòng bi RIV NF2310(12610) – Bạc đạn RIV NF2310(12610) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 40 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RIV NF2311(12611) – Bạc đạn RIV NF2311(12611)

  Vòng bi RIV NF2311(12611) – Bạc đạn RIV NF2311(12611) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 43 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –