Vòng bi côn TIMKEN

 • Vòng bi TIMKEN 32009(2007109E) – Bạc đạn TIMKEN 32009(2007109E)

  Vòng bi TIMKEN 32009(2007109E) – Bạc đạn TIMKEN 32009(2007109E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 75 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32008(2007108E) – Bạc đạn TIMKEN 32008(2007108E)

  Vòng bi TIMKEN 32008(2007108E) – Bạc đạn TIMKEN 32008(2007108E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 68 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 19 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32018(2007118E) – Bạc đạn TIMKEN 32018(2007118E)

  Vòng bi TIMKEN 32018(2007118E) – Bạc đạn TIMKEN 32018(2007118E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 32 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32017(2007117E) – Bạc đạn TIMKEN 32017(2007117E)

  Vòng bi TIMKEN 32017(2007117E) – Bạc đạn TIMKEN 32017(2007117E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32016(2007116E) – Bạc đạn TIMKEN 32016(2007116E)

  Vòng bi TIMKEN 32016(2007116E) – Bạc đạn TIMKEN 32016(2007116E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 125 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32015(2007115E) – Bạc đạn TIMKEN 32015(2007115E)

  Vòng bi TIMKEN 32015(2007115E) – Bạc đạn TIMKEN 32015(2007115E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 115 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 25 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32014(2007114E) – Bạc đạn TIMKEN 32014(2007114E)

  Vòng bi TIMKEN 32014(2007114E) – Bạc đạn TIMKEN 32014(2007114E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 25 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32013(2007113E) – Bạc đạn TIMKEN 32013(2007113E)

  Vòng bi TIMKEN 32013(2007113E) – Bạc đạn TIMKEN 32013(2007113E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 100 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 23 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32012(2007112E) – Bạc đạn TIMKEN 32012(2007112E)

  Vòng bi TIMKEN 32012(2007112E) – Bạc đạn TIMKEN 32012(2007112E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 95 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 23 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32011(2007111E) – Bạc đạn TIMKEN 32011(2007111E)

  Vòng bi TIMKEN 32011(2007111E) – Bạc đạn TIMKEN 32011(2007111E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 23 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32010(2007110E) – Bạc đạn TIMKEN 32010(2007110E)

  Vòng bi TIMKEN 32010(2007110E) – Bạc đạn TIMKEN 32010(2007110E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32019(2007119E) – Bạc đạn TIMKEN 32019(2007119E)

  Vòng bi TIMKEN 32019(2007119E) – Bạc đạn TIMKEN 32019(2007119E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 145 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 32 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32026(2007126E) – Bạc đạn TIMKEN 32026(2007126E)

  Vòng bi TIMKEN 32026(2007126E) – Bạc đạn TIMKEN 32026(2007126E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 45 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32024(2007124E) – Bạc đạn TIMKEN 32024(2007124E)

  Vòng bi TIMKEN 32024(2007124E) – Bạc đạn TIMKEN 32024(2007124E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 38 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32218(7518E) – Bạc đạn TIMKEN 32218(7518E)

  Vòng bi TIMKEN 32218(7518E) – Bạc đạn TIMKEN 32218(7518E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 42.5 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32024(2007124E) – Bạc đạn TIMKEN 32024(2007124E)

  Vòng bi TIMKEN 32024(2007124E) – Bạc đạn TIMKEN 32024(2007124E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 38 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32217(7517E) – Bạc đạn TIMKEN 32217(7517E)

  Vòng bi TIMKEN 32217(7517E) – Bạc đạn TIMKEN 32217(7517E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 38.5 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32022(2007122E) – Bạc đạn TIMKEN 32022(2007122E)

  Vòng bi TIMKEN 32022(2007122E) – Bạc đạn TIMKEN 32022(2007122E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 110 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 38 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32216(7516E) – Bạc đạn TIMKEN 32216(7516E)

  Vòng bi TIMKEN 32216(7516E) – Bạc đạn TIMKEN 32216(7516E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 35.25mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32021(2007121E) – Bạc đạn TIMKEN 32021(2007121E)

  Vòng bi TIMKEN 32021(2007121E) – Bạc đạn TIMKEN 32021(2007121E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 105 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 35 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –