Ổ trục thông thường FAG

 • Vòng bi FAG UCFU207(F 90507) – Bạc đạn FAG UCFU207(F 90507)

  Vòng bi FAG UCFU207(F 90507) – Bạc đạn FAG UCFU207(F 90507) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 35 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 42.9 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 119 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG UCFU208(F 90508) – Bạc đạn FAG UCFU208(F 90508)

  Vòng bi FAG UCFU208(F 90508) – Bạc đạn FAG UCFU208(F 90508) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 49.2 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 132 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG UCFU209(F 90509) – Bạc đạn FAG UCFU209(F 90509)

  Vòng bi FAG UCFU209(F 90509) – Bạc đạn FAG UCFU209(F 90509) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 49.2 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 139 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG UCFU210(F 90510) – Bạc đạn FAG UCFU210(F 90510)

  Vòng bi FAG UCFU210(F 90510) – Bạc đạn FAG UCFU210(F 90510) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 51.6 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 145 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG UCFU211(F 90511) – Bạc đạn FAG UCFU211(F 90511)

  Vòng bi FAG UCFU211(F 90511) – Bạc đạn FAG UCFU211(F 90511) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 55.6 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 164 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG UCFU212(F 90512) – Bạc đạn FAG UCFU212(F 90512)

  Vòng bi FAG UCFU212(F 90512) – Bạc đạn FAG UCFU212(F 90512) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 65.1 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 177 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG UCFU206(F 90506) – Bạc đạn FAG UCFU206(F 90506)

  Vòng bi FAG UCFU206(F 90506) – Bạc đạn FAG UCFU206(F 90506) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 38.1 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 110 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG UCFU204(F 90504) – Bạc đạn FAG UCFU204(F 90504)

  Vòng bi FAG UCFU204(F 90504) – Bạc đạn FAG UCFU204(F 90504) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 20 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 31 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 88 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG UCFU205(F 90505) – Bạc đạn FAG UCFU205(F 90505)

  Vòng bi FAG UCFU205(F 90505) – Bạc đạn FAG UCFU205(F 90505) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 34.1 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 97 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG UCFU206(F 90506) – Bạc đạn FAG UCFU206(F 90506)

  Vòng bi FAG UCFU206(F 90506) – Bạc đạn FAG UCFU206(F 90506) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 38.1 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 110 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG UCP204(Z 90504) – Bạc đạn FAG UCP204(Z 90504)

  Vòng bi FAG UCP204(Z 90504) – Bạc đạn FAG UCP204(Z 90504) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 20 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 30 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 134 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG UCP205(Z 90505) – Bạc đạn FAG UCP205(Z 90505)

  Vòng bi FAG UCP205(Z 90505) – Bạc đạn FAG UCP205(Z 90505) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 34.1 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 142 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG UCP206(Z 90506) – Bạc đạn FAG UCP206(Z 90506)

  Vòng bi FAG UCP206(Z 90506) – Bạc đạn FAG UCP206(Z 90506) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 38.1 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 167 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG UCP207(Z 90507) – Bạc đạn FAG UCP207(Z 90507)

  Vòng bi FAG UCP207(Z 90507) – Bạc đạn FAG UCP207(Z 90507) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 35 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 42.9 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 172 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG UCP208(Z 90508) – Bạc đạn FAG UCP208(Z 90508)

  Vòng bi FAG UCP208(Z 90508) – Bạc đạn FAG UCP208(Z 90508) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 49.2 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 186 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG UCP209(Z 90509) – Bạc đạn FAG UCP209(Z 90509)

  Vòng bi FAG UCP209(Z 90509) – Bạc đạn FAG UCP209(Z 90509) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 49.2 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 192 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG UCP210(Z 90510) – Bạc đạn FAG UCP210(Z 90510)

  Vòng bi FAG UCP210(Z 90510) – Bạc đạn FAG UCP210(Z 90510) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 51.6 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 208 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG UCP211(Z 90511) – Bạc đạn FAG UCP211(Z 90511)

  Vòng bi FAG UCP211(Z 90511) – Bạc đạn FAG UCP211(Z 90511) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 55.6 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 233 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG UCP212(Z 90512) – Bạc đạn FAG UCP212(Z 90512)

  Vòng bi FAG UCP212(Z 90512) – Bạc đạn FAG UCP212(Z 90512) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 65.1 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 243 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG UELP208(Z 390508) – Bạc đạn FAG UELP208(Z 390508)

  Vòng bi FAG UELP208(Z 390508) – Bạc đạn FAG UELP208(Z 390508) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 56.3 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 172 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –