Thrust ball Bearings FAG

 • Vòng bi FAG 51172MP(-) – Bạc đạn FAG 51172MP(-)

  Vòng bi FAG 51172MP(-) – Bạc đạn FAG 51172MP(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 360 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 436 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 65 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 51272M(-) – Bạc đạn FAG 51272M(-)

  Vòng bi FAG 51272M(-) – Bạc đạn FAG 51272M(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 360 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 495 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 110 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 51176MP(-) – Bạc đạn FAG 51176MP(-)

  Vòng bi FAG 51176MP(-) – Bạc đạn FAG 51176MP(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 380 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 456 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 65 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 51180MP(-) – Bạc đạn FAG 51180MP(-)

  Vòng bi FAG 51180MP(-) – Bạc đạn FAG 51180MP(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 400 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 476 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 65 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 51164FP(-) – Bạc đạn FAG 51164FP(-)

  Vòng bi FAG 51164FP(-) – Bạc đạn FAG 51164FP(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 320 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 396 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 63 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 51164FP(-) – Bạc đạn FAG 51164FP(-)

  Vòng bi FAG 51164FP(-) – Bạc đạn FAG 51164FP(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 320 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 396 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 63 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 51264M(-) – Bạc đạn FAG 51264M(-)

  Vòng bi FAG 51264M(-) – Bạc đạn FAG 51264M(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 320 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 435 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 95 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 51168FP(-) – Bạc đạn FAG 51168FP(-)

  Vòng bi FAG 51168FP(-) – Bạc đạn FAG 51168FP(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 340 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 416 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 64 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 51268M(-) – Bạc đạn FAG 51268M(-)

  Vòng bi FAG 51268M(-) – Bạc đạn FAG 51268M(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 340 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 455 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 96 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 51252MP(-) – Bạc đạn FAG 51252MP(-)

  Vòng bi FAG 51252MP(-) – Bạc đạn FAG 51252MP(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 260 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 355 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 79 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 51156FP(-) – Bạc đạn FAG 51156FP(-)

  Vòng bi FAG 51156FP(-) – Bạc đạn FAG 51156FP(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 280 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 347 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 53 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 51256MP(-) – Bạc đạn FAG 51256MP(-)

  Vòng bi FAG 51256MP(-) – Bạc đạn FAG 51256MP(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 280 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 375 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 80 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 51160FP(-) – Bạc đạn FAG 51160FP(-)

  Vòng bi FAG 51160FP(-) – Bạc đạn FAG 51160FP(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 300 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 376 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 62 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 51260M(-) – Bạc đạn FAG 51260M(-)

  Vòng bi FAG 51260M(-) – Bạc đạn FAG 51260M(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 300 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 415 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 95 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 52202(-) – Bạc đạn FAG 52202(-)

  Vòng bi FAG 52202(-) – Bạc đạn FAG 52202(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 10 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 32 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 22 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 52204(-) – Bạc đạn FAG 52204(-)

  Vòng bi FAG 52204(-) – Bạc đạn FAG 52204(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 15 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 40 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 26 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 52205(-) – Bạc đạn FAG 52205(-)

  Vòng bi FAG 52205(-) – Bạc đạn FAG 52205(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 20 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 47 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 28 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 51184MP(-) – Bạc đạn FAG 51184MP(-)

  Vòng bi FAG 51184MP(-) – Bạc đạn FAG 51184MP(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 420 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 495 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 65 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 51192MP(-) – Bạc đạn FAG 51192MP(-)

  Vòng bi FAG 51192MP(-) – Bạc đạn FAG 51192MP(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 460 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 555 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 80 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 511/500MP(-) – Bạc đạn FAG 511/500MP(-)

  Vòng bi FAG 511/500MP(-) – Bạc đạn FAG 511/500MP(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 500 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 595 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 80 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –