Vòng bi côn đỡ chặn 2 dãy ESG

 • Vòng bi ESG 829776 – Bạc đạn ESG 829776

  Vòng bi ESG 829776 – Bạc đạn ESG 829776 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 380mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 560mm
  + Độ dày vòng bi (B): 32mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 108kg

 • Vòng bi ESG 829976 – Bạc đạn ESG 829976

  Vòng bi ESG 829976 – Bạc đạn ESG 829976 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 380mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 650mm
  + Độ dày vòng bi (B): 65mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 275kg

 • Vòng bi ESG 829780 – Bạc đạn ESG 829780

  Vòng bi ESG 829780 – Bạc đạn ESG 829780 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 400mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 650mm
  + Độ dày vòng bi (B): 50mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 250kg

 • Vòng bi ESG 829784 – Bạc đạn ESG 829784

  Vòng bi ESG 829784 – Bạc đạn ESG 829784 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 420mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 620mm
  + Độ dày vòng bi (B): 35mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 185kg

 • Vòng bi ESG 829784K – Bạc đạn ESG 829784K

  Vòng bi ESG 829784K – Bạc đạn ESG 829784K giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 420mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 620mm
  + Độ dày vòng bi (B): 35mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 182kg

 • Vòng bi ESG 829788 – Bạc đạn ESG 829788

  Vòng bi ESG 829788 – Bạc đạn ESG 829788 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 440mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 645mm
  + Độ dày vòng bi (B): 50mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 190kg

 • Vòng bi ESG 829990 – Bạc đạn ESG 829990

  Vòng bi ESG 829990 – Bạc đạn ESG 829990 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 450mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 645mm
  + Độ dày vòng bi (B): 38mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 170kg

 • Vòng bi ESG 829970K – Bạc đạn ESG 829970K

  Vòng bi ESG 829970K – Bạc đạn ESG 829970K giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 350mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 540mm
  + Độ dày vòng bi (B): 30mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 112kg

 • Vòng bi ESG 829272 – Bạc đạn ESG 829272

  Vòng bi ESG 829272 – Bạc đạn ESG 829272 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 360mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 560mm
  + Độ dày vòng bi (B): 48mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 180kg

 • Vòng bi ESG 829276 – Bạc đạn ESG 829276

  Vòng bi ESG 829276 – Bạc đạn ESG 829276 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 380mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 530mm
  + Độ dày vòng bi (B): 30mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 88kg

 • Vòng bi ESG 829232 – Bạc đạn ESG 829232

  Vòng bi ESG 829232 – Bạc đạn ESG 829232 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 160mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300mm
  + Độ dày vòng bi (B): 34mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 3.5kg

 • Vòng bi ESG 829234 – Bạc đạn ESG 829234

  Vòng bi ESG 829234 – Bạc đạn ESG 829234 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 170mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 240mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 12.5kg

 • Vòng bi ESG 829736 – Bạc đạn ESG 829736

  Vòng bi ESG 829736 – Bạc đạn ESG 829736 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 180mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 21kg

 • Vòng bi ESG 829244 – Bạc đạn ESG 829244

  Vòng bi ESG 829244 – Bạc đạn ESG 829244 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 220mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300mm
  + Độ dày vòng bi (B): 22mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 19.5kg

 • Vòng bi ESG 829746 – Bạc đạn ESG 829746

  Vòng bi ESG 829746 – Bạc đạn ESG 829746 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 230mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 400mm
  + Độ dày vòng bi (B): 42mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 114kg

 • Vòng bi ESG 829748 – Bạc đạn ESG 829748

  Vòng bi ESG 829748 – Bạc đạn ESG 829748 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 240mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 320mm
  + Độ dày vòng bi (B): 22mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 21.5kg

 • Vòng bi ESG 829950 – Bạc đạn ESG 829950

  Vòng bi ESG 829950 – Bạc đạn ESG 829950 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 250mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 380mm
  + Độ dày vòng bi (B): 22mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 42.3kg

 • Vòng bi ESG 829252 – Bạc đạn ESG 829252

  Vòng bi ESG 829252 – Bạc đạn ESG 829252 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 260mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 27.7kg

 • Vòng bi ESG 829954 – Bạc đạn ESG 829954

  Vòng bi ESG 829954 – Bạc đạn ESG 829954 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 270mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 450mm
  + Độ dày vòng bi (B): 45mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 118kg

 • Vòng bi ESG 829260 – Bạc đạn ESG 829260

  Vòng bi ESG 829260 – Bạc đạn ESG 829260 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 300mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 420mm
  + Độ dày vòng bi (B): 23mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 42kg