Vòng bi ZKL

 • Vòng bi ZKL N411(2411) – Bạc đạn ZKL N411(2411)

  Vòng bi ZKL N411(2411) – Bạc đạn ZKL N411(2411) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL N412(2412) – Bạc đạn ZKL N412(2412)

  Vòng bi ZKL N412(2412) – Bạc đạn ZKL N412(2412) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 35 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL N413(2413) – Bạc đạn ZKL N413(2413)

  Vòng bi ZKL N413(2413) – Bạc đạn ZKL N413(2413) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 37 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL N414(2414) – Bạc đạn ZKL N414(2414)

  Vòng bi ZKL N414(2414) – Bạc đạn ZKL N414(2414) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 42 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL N415(2415) – Bạc đạn ZKL N415(2415)

  Vòng bi ZKL N415(2415) – Bạc đạn ZKL N415(2415) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 45 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL N416(2416) – Bạc đạn ZKL N416(2416)

  Vòng bi ZKL N416(2416) – Bạc đạn ZKL N416(2416) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 48 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL N417(2417) – Bạc đạn ZKL N417(2417)

  Vòng bi ZKL N417(2417) – Bạc đạn ZKL N417(2417) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 52 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL N418(2418) – Bạc đạn ZKL N418(2418)

  Vòng bi ZKL N418(2418) – Bạc đạn ZKL N418(2418) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 225 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 54 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL N407(2407) – Bạc đạn ZKL N407(2407)

  Vòng bi ZKL N407(2407) – Bạc đạn ZKL N407(2407) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 35 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 100 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 25 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL N408(2408) – Bạc đạn ZKL N408(2408)

  Vòng bi ZKL N408(2408) – Bạc đạn ZKL N408(2408) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 27 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL N409(2409) – Bạc đạn ZKL N409(2409)

  Vòng bi ZKL N409(2409) – Bạc đạn ZKL N409(2409) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL N410(2410) – Bạc đạn ZKL N410(2410)

  Vòng bi ZKL N410(2410) – Bạc đạn ZKL N410(2410) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 31 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL N406(2406) – Bạc đạn ZKL N406(2406)

  Vòng bi ZKL N406(2406) – Bạc đạn ZKL N406(2406) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 23 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL N321(2321) – Bạc đạn ZKL N321(2321)

  Vòng bi ZKL N321(2321) – Bạc đạn ZKL N321(2321) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 105 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 225 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 49 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL N322(2322) – Bạc đạn ZKL N322(2322)

  Vòng bi ZKL N322(2322) – Bạc đạn ZKL N322(2322) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 110 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 240 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 50 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL N324(2324) – Bạc đạn ZKL N324(2324)

  Vòng bi ZKL N324(2324) – Bạc đạn ZKL N324(2324) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 260 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 55 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL N326(2326) – Bạc đạn ZKL N326(2326)

  Vòng bi ZKL N326(2326) – Bạc đạn ZKL N326(2326) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL N328(2328) – Bạc đạn ZKL N328(2328)

  Vòng bi ZKL N328(2328) – Bạc đạn ZKL N328(2328) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 62 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL N328(2328) – Bạc đạn ZKL N328(2328)

  Vòng bi ZKL N328(2328) – Bạc đạn ZKL N328(2328) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 62 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi ZKL N316(2316) – Bạc đạn ZKL N316(2316)

  Vòng bi ZKL N316(2316) – Bạc đạn ZKL N316(2316) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 39 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –