Vòng bi đũa RHP

 • Vòng bi RHP NF322(12322) – Bạc đạn RHP NF322(12322)

  Vòng bi RHP NF322(12322) – Bạc đạn RHP NF322(12322) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 110 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 240 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 50 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RHP NF317(12317) – Bạc đạn RHP NF317(12317)

  Vòng bi RHP NF317(12317) – Bạc đạn RHP NF317(12317) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 41 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RHP NF318(12318) – Bạc đạn RHP NF318(12318)

  Vòng bi RHP NF318(12318) – Bạc đạn RHP NF318(12318) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 43 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RHP NF319(12319) – Bạc đạn RHP NF319(12319)

  Vòng bi RHP NF319(12319) – Bạc đạn RHP NF319(12319) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 45 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RHP NF320(12320) – Bạc đạn RHP NF320(12320)

  Vòng bi RHP NF320(12320) – Bạc đạn RHP NF320(12320) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 215 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 47 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RHP NF321(12321) – Bạc đạn RHP NF321(12321)

  Vòng bi RHP NF321(12321) – Bạc đạn RHP NF321(12321) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 105 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 225 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 49 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RHP NF307(12307) – Bạc đạn RHP NF307(12307)

  Vòng bi RHP NF307(12307) – Bạc đạn RHP NF307(12307) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 35 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 21 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RHP NF308(12308) – Bạc đạn RHP NF308(12308)

  Vòng bi RHP NF308(12308) – Bạc đạn RHP NF308(12308) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 23 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RHP NF309(12309) – Bạc đạn RHP NF309(12309)

  Vòng bi RHP NF309(12309) – Bạc đạn RHP NF309(12309) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 100 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 25 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RHP NF310(12310) – Bạc đạn RHP NF310(12310)

  Vòng bi RHP NF310(12310) – Bạc đạn RHP NF310(12310) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 27 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RHP NF311(12311) – Bạc đạn RHP NF311(12311)

  Vòng bi RHP NF311(12311) – Bạc đạn RHP NF311(12311) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RHP NF312(12312) – Bạc đạn RHP NF312(12312)

  Vòng bi RHP NF312(12312) – Bạc đạn RHP NF312(12312) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 31 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RHP NF313(12313) – Bạc đạn RHP NF313(12313)

  Vòng bi RHP NF313(12313) – Bạc đạn RHP NF313(12313) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RHP NF217(12217) – Bạc đạn RHP NF217(12217)

  Vòng bi RHP NF217(12217) – Bạc đạn RHP NF217(12217) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 28 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RHP NF314(12314) – Bạc đạn RHP NF314(12314)

  Vòng bi RHP NF314(12314) – Bạc đạn RHP NF314(12314) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 35 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RHP NF218(12218) – Bạc đạn RHP NF218(12218)

  Vòng bi RHP NF218(12218) – Bạc đạn RHP NF218(12218) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 30 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RHP NF315(12315) – Bạc đạn RHP NF315(12315)

  Vòng bi RHP NF315(12315) – Bạc đạn RHP NF315(12315) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 37 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RHP NF219(12219) – Bạc đạn RHP NF219(12219)

  Vòng bi RHP NF219(12219) – Bạc đạn RHP NF219(12219) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 32 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RHP NF315(12315) – Bạc đạn RHP NF315(12315)

  Vòng bi RHP NF315(12315) – Bạc đạn RHP NF315(12315) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 37 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi RHP NF220(12220) – Bạc đạn RHP NF220(12220)

  Vòng bi RHP NF220(12220) – Bạc đạn RHP NF220(12220) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 34 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –