Vòng bi cầu FAG

 • Vòng bi FAG NJ2317E.TVP2+HJ2317E – Bạc đạn FAG NJ2317E.TVP2+HJ2317E

  Vòng bi FAG NJ2317E.TVP2+HJ2317E – Bạc đạn FAG NJ2317E.TVP2+HJ2317E giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 60 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 618/800M(-) – Bạc đạn FAG 618/800M(-)

  Vòng bi FAG 618/800M(-) – Bạc đạn FAG 618/800M(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 800 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 980 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 82 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 618/850M(-) – Bạc đạn FAG 618/850M(-)

  Vòng bi FAG 618/850M(-) – Bạc đạn FAG 618/850M(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 850 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1030 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 82 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 61896M(-) – Bạc đạn FAG 61896M(-)

  Vòng bi FAG 61896M(-) – Bạc đạn FAG 61896M(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 480 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 600 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 56 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 618/500M(-) – Bạc đạn FAG 618/500M(-)

  Vòng bi FAG 618/500M(-) – Bạc đạn FAG 618/500M(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 500 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 620 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 56 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 618/530M(-) – Bạc đạn FAG 618/530M(-)

  Vòng bi FAG 618/530M(-) – Bạc đạn FAG 618/530M(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 530 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 650 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 56 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 618/560M(-) – Bạc đạn FAG 618/560M(-)

  Vòng bi FAG 618/560M(-) – Bạc đạn FAG 618/560M(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 560 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 680 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 56 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 618/600M(-) – Bạc đạn FAG 618/600M(-)

  Vòng bi FAG 618/600M(-) – Bạc đạn FAG 618/600M(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 600 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 730 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 60 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 618/630M(-) – Bạc đạn FAG 618/630M(-)

  Vòng bi FAG 618/630M(-) – Bạc đạn FAG 618/630M(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 630 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 780 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 69 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 618/670M(-) – Bạc đạn FAG 618/670M(-)

  Vòng bi FAG 618/670M(-) – Bạc đạn FAG 618/670M(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 670 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 820 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 69 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 618/710M(-) – Bạc đạn FAG 618/710M(-)

  Vòng bi FAG 618/710M(-) – Bạc đạn FAG 618/710M(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 710 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 870 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 74 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 618/750M(-) – Bạc đạn FAG 618/750M(-)

  Vòng bi FAG 618/750M(-) – Bạc đạn FAG 618/750M(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 750 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 920 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 78 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 61876M(-) – Bạc đạn FAG 61876M(-)

  Vòng bi FAG 61876M(-) – Bạc đạn FAG 61876M(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 380 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 480 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 46 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 16076M(-) – Bạc đạn FAG 16076M(-)

  Vòng bi FAG 16076M(-) – Bạc đạn FAG 16076M(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 380 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 560 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 57 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 61880M(-) – Bạc đạn FAG 61880M(-)

  Vòng bi FAG 61880M(-) – Bạc đạn FAG 61880M(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 400 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 500 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 46 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 6056M(-) – Bạc đạn FAG 6056M(-)

  Vòng bi FAG 6056M(-) – Bạc đạn FAG 6056M(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 280 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 420 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 65 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 61880M(-) – Bạc đạn FAG 61880M(-)

  Vòng bi FAG 61880M(-) – Bạc đạn FAG 61880M(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 400 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 500 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 46 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 6256M(-) – Bạc đạn FAG 6256M(-)

  Vòng bi FAG 6256M(-) – Bạc đạn FAG 6256M(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 280 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 500 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 80 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 61884M(-) – Bạc đạn FAG 61884M(-)

  Vòng bi FAG 61884M(-) – Bạc đạn FAG 61884M(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 420 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 520 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 46 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG 16060M(-) – Bạc đạn FAG 16060M(-)

  Vòng bi FAG 16060M(-) – Bạc đạn FAG 16060M(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 300 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 460 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 50 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –