Vòng bi STEYR

 • Vòng bi STEYR N413(2413) – Bạc đạn STEYR N413(2413)

  Vòng bi STEYR N413(2413) – Bạc đạn STEYR N413(2413) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 37 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR N413(2413) – Bạc đạn STEYR N413(2413)

  Vòng bi STEYR N413(2413) – Bạc đạn STEYR N413(2413) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 37 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR N414(2414) – Bạc đạn STEYR N414(2414)

  Vòng bi STEYR N414(2414) – Bạc đạn STEYR N414(2414) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 42 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR N415(2415) – Bạc đạn STEYR N415(2415)

  Vòng bi STEYR N415(2415) – Bạc đạn STEYR N415(2415) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 45 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR N416(2416) – Bạc đạn STEYR N416(2416)

  Vòng bi STEYR N416(2416) – Bạc đạn STEYR N416(2416) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 48 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR N417(2417) – Bạc đạn STEYR N417(2417)

  Vòng bi STEYR N417(2417) – Bạc đạn STEYR N417(2417) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 52 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR N418(2418) – Bạc đạn STEYR N418(2418)

  Vòng bi STEYR N418(2418) – Bạc đạn STEYR N418(2418) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 225 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 54 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR N419(2419) – Bạc đạn STEYR N419(2419)

  Vòng bi STEYR N419(2419) – Bạc đạn STEYR N419(2419) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 240 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 55 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR N420(2420) – Bạc đạn STEYR N420(2420)

  Vòng bi STEYR N420(2420) – Bạc đạn STEYR N420(2420) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 250 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR N421(2421) – Bạc đạn STEYR N421(2421)

  Vòng bi STEYR N421(2421) – Bạc đạn STEYR N421(2421) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 105 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 260 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 60 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR N422(2422) – Bạc đạn STEYR N422(2422)

  Vòng bi STEYR N422(2422) – Bạc đạn STEYR N422(2422) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 110 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 65 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR N424(2424) – Bạc đạn STEYR N424(2424)

  Vòng bi STEYR N424(2424) – Bạc đạn STEYR N424(2424) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 72 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR N409(2409) – Bạc đạn STEYR N409(2409)

  Vòng bi STEYR N409(2409) – Bạc đạn STEYR N409(2409) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR N426(2426) – Bạc đạn STEYR N426(2426)

  Vòng bi STEYR N426(2426) – Bạc đạn STEYR N426(2426) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 78 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR N410(2410) – Bạc đạn STEYR N410(2410)

  Vòng bi STEYR N410(2410) – Bạc đạn STEYR N410(2410) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 31 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR N428(2428) – Bạc đạn STEYR N428(2428)

  Vòng bi STEYR N428(2428) – Bạc đạn STEYR N428(2428) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 82 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR N411(2411) – Bạc đạn STEYR N411(2411)

  Vòng bi STEYR N411(2411) – Bạc đạn STEYR N411(2411) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR N430(2430) – Bạc đạn STEYR N430(2430)

  Vòng bi STEYR N430(2430) – Bạc đạn STEYR N430(2430) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 150 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 380 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 85 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR N412(2412) – Bạc đạn STEYR N412(2412)

  Vòng bi STEYR N412(2412) – Bạc đạn STEYR N412(2412) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 35 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi STEYR N406(2406) – Bạc đạn STEYR N406(2406)

  Vòng bi STEYR N406(2406) – Bạc đạn STEYR N406(2406) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 23 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –