Vòng bi FLT

 • Vòng bi FLT N 419 (2419) – Bạc đạn FLT N 419 (2419)

  Vòng bi FLT N 419 (2419) – Bạc đạn FLT N 419 (2419) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 240 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 55 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 420 (2420) – Bạc đạn FLT N 420 (2420)

  Vòng bi FLT N 420 (2420) – Bạc đạn FLT N 420 (2420) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 250 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 421 (2421) – Bạc đạn FLT N 421 (2421)

  Vòng bi FLT N 421 (2421) – Bạc đạn FLT N 421 (2421) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 105 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 260 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 60 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 422 (2422) – Bạc đạn FLT N 422 (2422)

  Vòng bi FLT N 422 (2422) – Bạc đạn FLT N 422 (2422) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 110 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 65 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 424 (2424) – Bạc đạn FLT N 424 (2424)

  Vòng bi FLT N 424 (2424) – Bạc đạn FLT N 424 (2424) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 72 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 426 (2426) – Bạc đạn FLT N 426 (2426)

  Vòng bi FLT N 426 (2426) – Bạc đạn FLT N 426 (2426) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 78 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 428 (2428) – Bạc đạn FLT N 428 (2428)

  Vòng bi FLT N 428 (2428) – Bạc đạn FLT N 428 (2428) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 82 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 410 (2410) – Bạc đạn FLT N 410 (2410)

  Vòng bi FLT N 410 (2410) – Bạc đạn FLT N 410 (2410) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 31 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 430 (2430) – Bạc đạn FLT N 430 (2430)

  Vòng bi FLT N 430 (2430) – Bạc đạn FLT N 430 (2430) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 150 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 380 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 85 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 411 (2411) – Bạc đạn FLT N 411 (2411)

  Vòng bi FLT N 411 (2411) – Bạc đạn FLT N 411 (2411) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 412 (2412) – Bạc đạn FLT N 412 (2412)

  Vòng bi FLT N 412 (2412) – Bạc đạn FLT N 412 (2412) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 35 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 413 (2413) – Bạc đạn FLT N 413 (2413)

  Vòng bi FLT N 413 (2413) – Bạc đạn FLT N 413 (2413) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 37 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 414 (2414) – Bạc đạn FLT N 414 (2414)

  Vòng bi FLT N 414 (2414) – Bạc đạn FLT N 414 (2414) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 42 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 415 (2415) – Bạc đạn FLT N 415 (2415)

  Vòng bi FLT N 415 (2415) – Bạc đạn FLT N 415 (2415) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 45 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 416 (2416) – Bạc đạn FLT N 416 (2416)

  Vòng bi FLT N 416 (2416) – Bạc đạn FLT N 416 (2416) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 48 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 417 (2417) – Bạc đạn FLT N 417 (2417)

  Vòng bi FLT N 417 (2417) – Bạc đạn FLT N 417 (2417) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 52 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 418 (2418) – Bạc đạn FLT N 418 (2418)

  Vòng bi FLT N 418 (2418) – Bạc đạn FLT N 418 (2418) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 225 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 54 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 406 (2406) – Bạc đạn FLT N 406 (2406)

  Vòng bi FLT N 406 (2406) – Bạc đạn FLT N 406 (2406) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 23 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 407 (2407) – Bạc đạn FLT N 407 (2407)

  Vòng bi FLT N 407 (2407) – Bạc đạn FLT N 407 (2407) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 35 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 100 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 25 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 408 (2408) – Bạc đạn FLT N 408 (2408)

  Vòng bi FLT N 408 (2408) – Bạc đạn FLT N 408 (2408) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 27 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –