Vòng bi đỡ chặn tiếp xúc FAG

 • Vòng bi FAG QJ228N2MPA – Bạc đạn FAG QJ228N2MPA

  Vòng bi FAG QJ228N2MPA – Bạc đạn FAG QJ228N2MPA giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 250 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 42 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG QJ328N2MPA – Bạc đạn FAG QJ328N2MPA

  Vòng bi FAG QJ328N2MPA – Bạc đạn FAG QJ328N2MPA giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 62 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG QJ230N2MPA – Bạc đạn FAG QJ230N2MPA

  Vòng bi FAG QJ230N2MPA – Bạc đạn FAG QJ230N2MPA giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 150 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 270 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 45 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG QJ330N2MPA – Bạc đạn FAG QJ330N2MPA

  Vòng bi FAG QJ330N2MPA – Bạc đạn FAG QJ330N2MPA giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 150 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 320 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 65 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG QJ232N2MPA – Bạc đạn FAG QJ232N2MPA

  Vòng bi FAG QJ232N2MPA – Bạc đạn FAG QJ232N2MPA giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 160 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 290 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 48 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG QJ332N2MPA – Bạc đạn FAG QJ332N2MPA

  Vòng bi FAG QJ332N2MPA – Bạc đạn FAG QJ332N2MPA giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 160 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 68 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG QJ234N2MPA – Bạc đạn FAG QJ234N2MPA

  Vòng bi FAG QJ234N2MPA – Bạc đạn FAG QJ234N2MPA giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 170 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 52 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG QJ334N2MPA – Bạc đạn FAG QJ334N2MPA

  Vòng bi FAG QJ334N2MPA – Bạc đạn FAG QJ334N2MPA giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 170 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 72 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG QJ236N2MPA – Bạc đạn FAG QJ236N2MPA

  Vòng bi FAG QJ236N2MPA – Bạc đạn FAG QJ236N2MPA giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 180 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 320 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 52 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG QJ336N2MPA – Bạc đạn FAG QJ336N2MPA

  Vòng bi FAG QJ336N2MPA – Bạc đạn FAG QJ336N2MPA giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 180 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 380 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 75 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG QJ238N2MPA – Bạc đạn FAG QJ238N2MPA

  Vòng bi FAG QJ238N2MPA – Bạc đạn FAG QJ238N2MPA giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 190 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 55 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG QJ338N2MPA – Bạc đạn FAG QJ338N2MPA

  Vòng bi FAG QJ338N2MPA – Bạc đạn FAG QJ338N2MPA giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 190 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 400 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 78 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG QJ326N2MPA – Bạc đạn FAG QJ326N2MPA

  Vòng bi FAG QJ326N2MPA – Bạc đạn FAG QJ326N2MPA giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG QJ315N2MPA – Bạc đạn FAG QJ315N2MPA

  Vòng bi FAG QJ315N2MPA – Bạc đạn FAG QJ315N2MPA giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 37 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG QJ324N2MPA – Bạc đạn FAG QJ324N2MPA

  Vòng bi FAG QJ324N2MPA – Bạc đạn FAG QJ324N2MPA giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 260 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 55 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG QJ216MPA – Bạc đạn FAG QJ216MPA

  Vòng bi FAG QJ216MPA – Bạc đạn FAG QJ216MPA giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 26 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG QJ226N2MPA – Bạc đạn FAG QJ226N2MPA

  Vòng bi FAG QJ226N2MPA – Bạc đạn FAG QJ226N2MPA giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 230 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 40 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG QJ316N2MPA – Bạc đạn FAG QJ316N2MPA

  Vòng bi FAG QJ316N2MPA – Bạc đạn FAG QJ316N2MPA giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 39 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG QJ217MPA – Bạc đạn FAG QJ217MPA

  Vòng bi FAG QJ217MPA – Bạc đạn FAG QJ217MPA giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 28 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG QJ317N2MPA – Bạc đạn FAG QJ317N2MPA

  Vòng bi FAG QJ317N2MPA – Bạc đạn FAG QJ317N2MPA giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 41 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –