Vòng bi TIMKEN

 • Vòng bi TIMKEN 32018(2007118E) – Bạc đạn TIMKEN 32018(2007118E)

  Vòng bi TIMKEN 32018(2007118E) – Bạc đạn TIMKEN 32018(2007118E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 140 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 32 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32017(2007117E) – Bạc đạn TIMKEN 32017(2007117E)

  Vòng bi TIMKEN 32017(2007117E) – Bạc đạn TIMKEN 32017(2007117E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32016(2007116E) – Bạc đạn TIMKEN 32016(2007116E)

  Vòng bi TIMKEN 32016(2007116E) – Bạc đạn TIMKEN 32016(2007116E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 125 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32015(2007115E) – Bạc đạn TIMKEN 32015(2007115E)

  Vòng bi TIMKEN 32015(2007115E) – Bạc đạn TIMKEN 32015(2007115E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 115 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 25 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32014(2007114E) – Bạc đạn TIMKEN 32014(2007114E)

  Vòng bi TIMKEN 32014(2007114E) – Bạc đạn TIMKEN 32014(2007114E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 25 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32013(2007113E) – Bạc đạn TIMKEN 32013(2007113E)

  Vòng bi TIMKEN 32013(2007113E) – Bạc đạn TIMKEN 32013(2007113E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 100 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 23 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32012(2007112E) – Bạc đạn TIMKEN 32012(2007112E)

  Vòng bi TIMKEN 32012(2007112E) – Bạc đạn TIMKEN 32012(2007112E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 95 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 23 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32011(2007111E) – Bạc đạn TIMKEN 32011(2007111E)

  Vòng bi TIMKEN 32011(2007111E) – Bạc đạn TIMKEN 32011(2007111E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 23 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32010(2007110E) – Bạc đạn TIMKEN 32010(2007110E)

  Vòng bi TIMKEN 32010(2007110E) – Bạc đạn TIMKEN 32010(2007110E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32009(2007109E) – Bạc đạn TIMKEN 32009(2007109E)

  Vòng bi TIMKEN 32009(2007109E) – Bạc đạn TIMKEN 32009(2007109E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 75 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 20 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32008(2007108E) – Bạc đạn TIMKEN 32008(2007108E)

  Vòng bi TIMKEN 32008(2007108E) – Bạc đạn TIMKEN 32008(2007108E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 68 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 19 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32019(2007119E) – Bạc đạn TIMKEN 32019(2007119E)

  Vòng bi TIMKEN 32019(2007119E) – Bạc đạn TIMKEN 32019(2007119E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 145 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 32 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32215(7515E) – Bạc đạn TIMKEN 32215(7515E)

  Vòng bi TIMKEN 32215(7515E) – Bạc đạn TIMKEN 32215(7515E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 130 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33.25mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32020(2007120E) – Bạc đạn TIMKEN 32020(2007120E)

  Vòng bi TIMKEN 32020(2007120E) – Bạc đạn TIMKEN 32020(2007120E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 150 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 32 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32214(7514E) – Bạc đạn TIMKEN 32214(7514E)

  Vòng bi TIMKEN 32214(7514E) – Bạc đạn TIMKEN 32214(7514E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 125 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33.25mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32213(7513E) – Bạc đạn TIMKEN 32213(7513E)

  Vòng bi TIMKEN 32213(7513E) – Bạc đạn TIMKEN 32213(7513E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 120 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 32.75mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32212(7512E) – Bạc đạn TIMKEN 32212(7512E)

  Vòng bi TIMKEN 32212(7512E) – Bạc đạn TIMKEN 32212(7512E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 29.75mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32211(7511E) – Bạc đạn TIMKEN 32211(7511E)

  Vòng bi TIMKEN 32211(7511E) – Bạc đạn TIMKEN 32211(7511E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 100 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 26.75mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32210(7510E) – Bạc đạn TIMKEN 32210(7510E)

  Vòng bi TIMKEN 32210(7510E) – Bạc đạn TIMKEN 32210(7510E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 24.75mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi TIMKEN 32209(7509E) – Bạc đạn TIMKEN 32209(7509E)

  Vòng bi TIMKEN 32209(7509E) – Bạc đạn TIMKEN 32209(7509E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 85 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 24.75mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –