Vòng bi đũa 2 dãy ESG

 • Vòng bi NNU4948 – Bạc đạn NNU4948

  Vòng bi NNU4948 – Bạc đạn NNU4948 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 240mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 320mm
  + Độ dày vòng bi (B): 80mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 18.5kg

 • Vòng bi NNU5048X1 – Bạc đạn NNU5048X1

  Vòng bi NNU5048X1 – Bạc đạn NNU5048X1 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 240mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 165mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 61.7kg

 • Vòng bi NNU4952 – Bạc đạn NNU4952

  Vòng bi NNU4952 – Bạc đạn NNU4952 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 260mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 100mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 35.8kg

 • Vòng bi NNU4952X2 – Bạc đạn NNU4952X2

  Vòng bi NNU4952X2 – Bạc đạn NNU4952X2 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 260mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 370mm
  + Độ dày vòng bi (B): 100mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 37.1kg

 • Vòng bi NNU4956 – Bạc đạn NNU4956

  Vòng bi NNU4956 – Bạc đạn NNU4956 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 280mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 380mm
  + Độ dày vòng bi (B): 100mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 36kg

 • Vòng bi NNU4960 – Bạc đạn NNU4960

  Vòng bi NNU4960 – Bạc đạn NNU4960 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 300mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 420mm
  + Độ dày vòng bi (B): 118mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 54.5kg

 • Vòng bi NNU4964 – Bạc đạn NNU4964

  Vòng bi NNU4964 – Bạc đạn NNU4964 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 320mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 440mm
  + Độ dày vòng bi (B): 118mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 58kg

 • Vòng bi NNU4936 – Bạc đạn NNU4936

  Vòng bi NNU4936 – Bạc đạn NNU4936 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 180mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 250mm
  + Độ dày vòng bi (B): 69mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 10.5kg

 • Vòng bi NNU5036X3 – Bạc đạn NNU5036X3

  Vòng bi NNU5036X3 – Bạc đạn NNU5036X3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 180mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 270mm
  + Độ dày vòng bi (B): 120mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 25.8kg

 • Vòng bi NNU4938 – Bạc đạn NNU4938

  Vòng bi NNU4938 – Bạc đạn NNU4938 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 190mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 260mm
  + Độ dày vòng bi (B): 69mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 11.5kg

 • Vòng bi NNU4940 – Bạc đạn NNU4940

  Vòng bi NNU4940 – Bạc đạn NNU4940 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280mm
  + Độ dày vòng bi (B): 80mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 15kg

 • Vòng bi NNU4040 – Bạc đạn NNU4040

  Vòng bi NNU4040 – Bạc đạn NNU4040 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310mm
  + Độ dày vòng bi (B): 109mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 32.7kg

 • Vòng bi NNU4940X2 – Bạc đạn NNU4940X2

  Vòng bi NNU4940X2 – Bạc đạn NNU4940X2 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310mm
  + Độ dày vòng bi (B): 130mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 38.9kg

 • Vòng bi NNU4240X1 – Bạc đạn NNU4240X1

  Vòng bi NNU4240X1 – Bạc đạn NNU4240X1 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 148mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 71.9kg

 • Vòng bi NNU4944 – Bạc đạn NNU4944

  Vòng bi NNU4944 – Bạc đạn NNU4944 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 220mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300mm
  + Độ dày vòng bi (B): 80mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 18kg

 • Vòng bi NNU3044X1 – Bạc đạn NNU3044X1

  Vòng bi NNU3044X1 – Bạc đạn NNU3044X1 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 220mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340mm
  + Độ dày vòng bi (B): 96mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 32.8kg

 • Vòng bi NNU4028X1-1 – Bạc đạn NNU4028X1-1

  Vòng bi NNU4028X1-1 – Bạc đạn NNU4028X1-1 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210mm
  + Độ dày vòng bi (B): 62.5mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 7.9kg

 • Vòng bi NNU4028X1-2 – Bạc đạn NNU4028X1-2

  Vòng bi NNU4028X1-2 – Bạc đạn NNU4028X1-2 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210mm
  + Độ dày vòng bi (B): 77.5mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 9.8kg

 • Vòng bi NNU4930 – Bạc đạn NNU4930

  Vòng bi NNU4930 – Bạc đạn NNU4930 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 150mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210mm
  + Độ dày vòng bi (B): 60mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 6.7kg

 • Vòng bi NNU3030X1 – Bạc đạn NNU3030X1

  Vòng bi NNU3030X1 – Bạc đạn NNU3030X1 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 150mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 225mm
  + Độ dày vòng bi (B): 60mm
  + Khối lượng vòng bi (m): 8.7kg