Vòng bi đũa FAG

 • Vòng bi FAG 30322A+T2GB110 – Bạc đạn FAG 30322A+T2GB110

  Vòng bi FAG 30322A+T2GB110 – Bạc đạn FAG 30322A+T2GB110 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 110 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 240 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 50 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NCF2944V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2944V.C3

  Vòng bi FAG NCF2944V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2944V.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 220 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 48 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NNF5024B.2LS.V – Bạc đạn FAG NNF5024B.2LS.V

  Vòng bi FAG NNF5024B.2LS.V – Bạc đạn FAG NNF5024B.2LS.V giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 80 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NJ2344VH.C3 – Bạc đạn FAG NJ2344VH.C3

  Vòng bi FAG NJ2344VH.C3 – Bạc đạn FAG NJ2344VH.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 220 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 460 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 145 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NNC4926V.C3 – Bạc đạn FAG NNC4926V.C3

  Vòng bi FAG NNC4926V.C3 – Bạc đạn FAG NNC4926V.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 50 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NCF2948V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2948V.C3

  Vòng bi FAG NCF2948V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2948V.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 240 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 320 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 48 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NNF5026C.2LS.V – Bạc đạn FAG NNF5026C.2LS.V

  Vòng bi FAG NNF5026C.2LS.V – Bạc đạn FAG NNF5026C.2LS.V giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 95 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NCF2952V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2952V.C3

  Vòng bi FAG NCF2952V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2952V.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 260 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 60 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NNC4928V.C3 – Bạc đạn FAG NNC4928V.C3

  Vòng bi FAG NNC4928V.C3 – Bạc đạn FAG NNC4928V.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 50 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NCF3052V.C3 – Bạc đạn FAG NCF3052V.C3

  Vòng bi FAG NCF3052V.C3 – Bạc đạn FAG NCF3052V.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 260 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 400 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 104 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NNF5028B.2LS.V – Bạc đạn FAG NNF5028B.2LS.V

  Vòng bi FAG NNF5028B.2LS.V – Bạc đạn FAG NNF5028B.2LS.V giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 95 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NCF2934V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2934V.C3

  Vòng bi FAG NCF2934V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2934V.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 170 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 230 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 36 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NCF2956V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2956V.C3

  Vòng bi FAG NCF2956V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2956V.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 280 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 380 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 60 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NNC4930V.C3 – Bạc đạn FAG NNC4930V.C3

  Vòng bi FAG NNC4930V.C3 – Bạc đạn FAG NNC4930V.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 150 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 210 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 60 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NCF3034V.C3 – Bạc đạn FAG NCF3034V.C3

  Vòng bi FAG NCF3034V.C3 – Bạc đạn FAG NCF3034V.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 170 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 260 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 67 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NCF2956V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2956V.C3

  Vòng bi FAG NCF2956V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2956V.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 280 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 380 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 60 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NNF5030B.2LS.V – Bạc đạn FAG NNF5030B.2LS.V

  Vòng bi FAG NNF5030B.2LS.V – Bạc đạn FAG NNF5030B.2LS.V giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 150 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 225 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 100 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NJ2334VH.C3 – Bạc đạn FAG NJ2334VH.C3

  Vòng bi FAG NJ2334VH.C3 – Bạc đạn FAG NJ2334VH.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 170 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 120 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NCF3056V.C3 – Bạc đạn FAG NCF3056V.C3

  Vòng bi FAG NCF3056V.C3 – Bạc đạn FAG NCF3056V.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 280 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 420 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 106 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NNF5032B.2LS.V – Bạc đạn FAG NNF5032B.2LS.V

  Vòng bi FAG NNF5032B.2LS.V – Bạc đạn FAG NNF5032B.2LS.V giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 160 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 240 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 109 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –