Vòng bi SYEYR

 • Vòng bi SYEYR NU2332(32632) – Bạc đạn SYEYR NU2332(32632)

  Vòng bi SYEYR NU2332(32632) – Bạc đạn SYEYR NU2332(32632) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 160 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 114 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SYEYR NU2324E(32624 E) – Bạc đạn SYEYR NU2324E(32624 E)

  Vòng bi SYEYR NU2324E(32624 E) – Bạc đạn SYEYR NU2324E(32624 E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 260 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 86 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SYEYR NU2324(32624) – Bạc đạn SYEYR NU2324(32624)

  Vòng bi SYEYR NU2324(32624) – Bạc đạn SYEYR NU2324(32624) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 260 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 86 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SYEYR NU2326E(32626 E) – Bạc đạn SYEYR NU2326E(32626 E)

  Vòng bi SYEYR NU2326E(32626 E) – Bạc đạn SYEYR NU2326E(32626 E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 93 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SYEYR NU2326(32626) – Bạc đạn SYEYR NU2326(32626)

  Vòng bi SYEYR NU2326(32626) – Bạc đạn SYEYR NU2326(32626) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 93 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SYEYR NU2328E(32628 E) – Bạc đạn SYEYR NU2328E(32628 E)

  Vòng bi SYEYR NU2328E(32628 E) – Bạc đạn SYEYR NU2328E(32628 E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 102 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SYEYR NU2328(32628) – Bạc đạn SYEYR NU2328(32628)

  Vòng bi SYEYR NU2328(32628) – Bạc đạn SYEYR NU2328(32628) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 102 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SYEYR NU2317E(32617 E) – Bạc đạn SYEYR NU2317E(32617 E)

  Vòng bi SYEYR NU2317E(32617 E) – Bạc đạn SYEYR NU2317E(32617 E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 60 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SYEYR NU2330E(32630 E) – Bạc đạn SYEYR NU2330E(32630 E)

  Vòng bi SYEYR NU2330E(32630 E) – Bạc đạn SYEYR NU2330E(32630 E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 150 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 320 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 108 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SYEYR NU2317(32617) – Bạc đạn SYEYR NU2317(32617)

  Vòng bi SYEYR NU2317(32617) – Bạc đạn SYEYR NU2317(32617) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 60 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SYEYR NU2330(32630) – Bạc đạn SYEYR NU2330(32630)

  Vòng bi SYEYR NU2330(32630) – Bạc đạn SYEYR NU2330(32630) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 150 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 320 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 108 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SYEYR NU2318E(32618 E) – Bạc đạn SYEYR NU2318E(32618 E)

  Vòng bi SYEYR NU2318E(32618 E) – Bạc đạn SYEYR NU2318E(32618 E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 64 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SYEYR NU2332E(32632 E) – Bạc đạn SYEYR NU2332E(32632 E)

  Vòng bi SYEYR NU2332E(32632 E) – Bạc đạn SYEYR NU2332E(32632 E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 160 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 114 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SYEYR NU2318(32618) – Bạc đạn SYEYR NU2318(32618)

  Vòng bi SYEYR NU2318(32618) – Bạc đạn SYEYR NU2318(32618) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 67 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SYEYR NU2319E(32619 E) – Bạc đạn SYEYR NU2319E(32619 E)

  Vòng bi SYEYR NU2319E(32619 E) – Bạc đạn SYEYR NU2319E(32619 E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 67 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SYEYR NU2319(32619) – Bạc đạn SYEYR NU2319(32619)

  Vòng bi SYEYR NU2319(32619) – Bạc đạn SYEYR NU2319(32619) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 67 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SYEYR NU2320E(32620 E) – Bạc đạn SYEYR NU2320E(32620 E)

  Vòng bi SYEYR NU2320E(32620 E) – Bạc đạn SYEYR NU2320E(32620 E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 215 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 73 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SYEYR NU2320(32620) – Bạc đạn SYEYR NU2320(32620)

  Vòng bi SYEYR NU2320(32620) – Bạc đạn SYEYR NU2320(32620) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 215 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 73 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SYEYR NU2322E(32622 E) – Bạc đạn SYEYR NU2322E(32622 E)

  Vòng bi SYEYR NU2322E(32622 E) – Bạc đạn SYEYR NU2322E(32622 E) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 110 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 240 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 80 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SYEYR NU2322(32622) – Bạc đạn SYEYR NU2322(32622)

  Vòng bi SYEYR NU2322(32622) – Bạc đạn SYEYR NU2322(32622) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 110 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 240 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 80 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –