Vòng bi đỡ chặn tiếp xúc NACHI

 • Vòng bi NACHI 7009DT – Bạc đạn NACHI 7009DT

  Vòng bi NACHI 7009DT – Bạc đạn NACHI 7009DT giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 75mm
  + Độ dày vòng bi (B): 32mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 7209BDT – Bạc đạn NACHI 7209BDT

  Vòng bi NACHI 7209BDT – Bạc đạn NACHI 7209BDT giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 85mm
  + Độ dày vòng bi (B): 38mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 7209CDT – Bạc đạn NACHI 7209CDT

  Vòng bi NACHI 7209CDT – Bạc đạn NACHI 7209CDT giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 85mm
  + Độ dày vòng bi (B): 38mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 7209DT – Bạc đạn NACHI 7209DT

  Vòng bi NACHI 7209DT – Bạc đạn NACHI 7209DT giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 85mm
  + Độ dày vòng bi (B): 38mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 7309BDT – Bạc đạn NACHI 7309BDT

  Vòng bi NACHI 7309BDT – Bạc đạn NACHI 7309BDT giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 100mm
  + Độ dày vòng bi (B): 50mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 7309CDT – Bạc đạn NACHI 7309CDT

  Vòng bi NACHI 7309CDT – Bạc đạn NACHI 7309CDT giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 100mm
  + Độ dày vòng bi (B): 50mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 7309DT – Bạc đạn NACHI 7309DT

  Vòng bi NACHI 7309DT – Bạc đạn NACHI 7309DT giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 100mm
  + Độ dày vòng bi (B): 50mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 7010CDT – Bạc đạn NACHI 7010CDT

  Vòng bi NACHI 7010CDT – Bạc đạn NACHI 7010CDT giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80mm
  + Độ dày vòng bi (B): 32mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 7008DT – Bạc đạn NACHI 7008DT

  Vòng bi NACHI 7008DT – Bạc đạn NACHI 7008DT giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 68mm
  + Độ dày vòng bi (B): 30mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 7208BDT – Bạc đạn NACHI 7208BDT

  Vòng bi NACHI 7208BDT – Bạc đạn NACHI 7208BDT giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80mm
  + Độ dày vòng bi (B): 36mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 7208CDT – Bạc đạn NACHI 7208CDT

  Vòng bi NACHI 7208CDT – Bạc đạn NACHI 7208CDT giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80mm
  + Độ dày vòng bi (B): 36mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 7208DT – Bạc đạn NACHI 7208DT

  Vòng bi NACHI 7208DT – Bạc đạn NACHI 7208DT giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80mm
  + Độ dày vòng bi (B): 36mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 7306BDT – Bạc đạn NACHI 7306BDT

  Vòng bi NACHI 7306BDT – Bạc đạn NACHI 7306BDT giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 72mm
  + Độ dày vòng bi (B): 38mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 7308BDT – Bạc đạn NACHI 7308BDT

  Vòng bi NACHI 7308BDT – Bạc đạn NACHI 7308BDT giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90mm
  + Độ dày vòng bi (B): 46mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 7306CDT – Bạc đạn NACHI 7306CDT

  Vòng bi NACHI 7306CDT – Bạc đạn NACHI 7306CDT giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 72mm
  + Độ dày vòng bi (B): 38mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 7308CDT – Bạc đạn NACHI 7308CDT

  Vòng bi NACHI 7308CDT – Bạc đạn NACHI 7308CDT giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90mm
  + Độ dày vòng bi (B): 46mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 7306DT – Bạc đạn NACHI 7306DT

  Vòng bi NACHI 7306DT – Bạc đạn NACHI 7306DT giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 72mm
  + Độ dày vòng bi (B): 38mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 7308DT – Bạc đạn NACHI 7308DT

  Vòng bi NACHI 7308DT – Bạc đạn NACHI 7308DT giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90mm
  + Độ dày vòng bi (B): 46mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 7007CDT – Bạc đạn NACHI 7007CDT

  Vòng bi NACHI 7007CDT – Bạc đạn NACHI 7007CDT giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 35mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 62mm
  + Độ dày vòng bi (B): 28mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 7009CDT – Bạc đạn NACHI 7009CDT

  Vòng bi NACHI 7009CDT – Bạc đạn NACHI 7009CDT giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 75mm
  + Độ dày vòng bi (B): 32mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –