Vòng bi tang trống tự lựa NACHI

 • Vòng bi NACHI 231/750EK – Bạc đạn NACHI 231/750EK

  Vòng bi NACHI 231/750EK – Bạc đạn NACHI 231/750EK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 750mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1220mm
  + Độ dày vòng bi (B): 365mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 239/800EK – Bạc đạn NACHI 239/800EK

  Vòng bi NACHI 239/800EK – Bạc đạn NACHI 239/800EK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 800mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1060mm
  + Độ dày vòng bi (B): 195mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 230/800EK – Bạc đạn NACHI 230/800EK

  Vòng bi NACHI 230/800EK – Bạc đạn NACHI 230/800EK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 800mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1150mm
  + Độ dày vòng bi (B): 258mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 240/800EK30 – Bạc đạn NACHI 240/800EK30

  Vòng bi NACHI 240/800EK30 – Bạc đạn NACHI 240/800EK30 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 800mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1150mm
  + Độ dày vòng bi (B): 345mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 231/800EK – Bạc đạn NACHI 231/800EK

  Vòng bi NACHI 231/800EK – Bạc đạn NACHI 231/800EK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 800mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1280mm
  + Độ dày vòng bi (B): 375mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 239/850EK – Bạc đạn NACHI 239/850EK

  Vòng bi NACHI 239/850EK – Bạc đạn NACHI 239/850EK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 850mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1120mm
  + Độ dày vòng bi (B): 200mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 230/850EK – Bạc đạn NACHI 230/850EK

  Vòng bi NACHI 230/850EK – Bạc đạn NACHI 230/850EK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 850mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1220mm
  + Độ dày vòng bi (B): 272mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 239/900EK – Bạc đạn NACHI 239/900EK

  Vòng bi NACHI 239/900EK – Bạc đạn NACHI 239/900EK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 900mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1180mm
  + Độ dày vòng bi (B): 206mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 230/900EK – Bạc đạn NACHI 230/900EK

  Vòng bi NACHI 230/900EK – Bạc đạn NACHI 230/900EK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 900mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1280mm
  + Độ dày vòng bi (B): 280mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 239/950EK – Bạc đạn NACHI 239/950EK

  Vòng bi NACHI 239/950EK – Bạc đạn NACHI 239/950EK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 950mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1250mm
  + Độ dày vòng bi (B): 224mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 230/950EK – Bạc đạn NACHI 230/950EK

  Vòng bi NACHI 230/950EK – Bạc đạn NACHI 230/950EK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 950mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1360mm
  + Độ dày vòng bi (B): 300mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 239/1000EK – Bạc đạn NACHI 239/1000EK

  Vòng bi NACHI 239/1000EK – Bạc đạn NACHI 239/1000EK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1000mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1320mm
  + Độ dày vòng bi (B): 236mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 230/1000EK – Bạc đạn NACHI 230/1000EK

  Vòng bi NACHI 230/1000EK – Bạc đạn NACHI 230/1000EK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1000mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1420mm
  + Độ dày vòng bi (B): 308mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 239/1060EK – Bạc đạn NACHI 239/1060EK

  Vòng bi NACHI 239/1060EK – Bạc đạn NACHI 239/1060EK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 1060mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1400mm
  + Độ dày vòng bi (B): 250mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 239/750EK – Bạc đạn NACHI 239/750EK

  Vòng bi NACHI 239/750EK – Bạc đạn NACHI 239/750EK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 750mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1000mm
  + Độ dày vòng bi (B): 185mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 230/750EK – Bạc đạn NACHI 230/750EK

  Vòng bi NACHI 230/750EK – Bạc đạn NACHI 230/750EK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 750mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1090mm
  + Độ dày vòng bi (B): 250mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 230/600EK – Bạc đạn NACHI 230/600EK

  Vòng bi NACHI 230/600EK – Bạc đạn NACHI 230/600EK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 600mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 870mm
  + Độ dày vòng bi (B): 200mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 240/600EK30 – Bạc đạn NACHI 240/600EK30

  Vòng bi NACHI 240/600EK30 – Bạc đạn NACHI 240/600EK30 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 600mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 870mm
  + Độ dày vòng bi (B): 272mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 231/600EK – Bạc đạn NACHI 231/600EK

  Vòng bi NACHI 231/600EK – Bạc đạn NACHI 231/600EK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 600mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 980mm
  + Độ dày vòng bi (B): 300mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi NACHI 232/600EK – Bạc đạn NACHI 232/600EK

  Vòng bi NACHI 232/600EK – Bạc đạn NACHI 232/600EK giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 600mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1090mm
  + Độ dày vòng bi (B): 388mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –