Ổ trục thông thường SND

 • Vòng bi SND UELFU210(F 390510) – Bạc đạn SND UELFU210(F 390510)

  Vòng bi SND UELFU210(F 390510) – Bạc đạn SND UELFU210(F 390510) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 62.7 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 145 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND UELFU211(F 390511) – Bạc đạn SND UELFU211(F 390511)

  Vòng bi SND UELFU211(F 390511) – Bạc đạn SND UELFU211(F 390511) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 71.4 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 164 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND UELFU212(F 390512) – Bạc đạn SND UELFU212(F 390512)

  Vòng bi SND UELFU212(F 390512) – Bạc đạn SND UELFU212(F 390512) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 77.8 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 177 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND UELFU206(F 390506) – Bạc đạn SND UELFU206(F 390506)

  Vòng bi SND UELFU206(F 390506) – Bạc đạn SND UELFU206(F 390506) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 30 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 48.4 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 110 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND UELFU207(F 390507) – Bạc đạn SND UELFU207(F 390507)

  Vòng bi SND UELFU207(F 390507) – Bạc đạn SND UELFU207(F 390507) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 35 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 51.1 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 119 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND UELFU208(F 390508) – Bạc đạn SND UELFU208(F 390508)

  Vòng bi SND UELFU208(F 390508) – Bạc đạn SND UELFU208(F 390508) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 56.3 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 132 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND UELFU209(F 390509) – Bạc đạn SND UELFU209(F 390509)

  Vòng bi SND UELFU209(F 390509) – Bạc đạn SND UELFU209(F 390509) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 56.3 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 139 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND UELFU203(F 390503) – Bạc đạn SND UELFU203(F 390503)

  Vòng bi SND UELFU203(F 390503) – Bạc đạn SND UELFU203(F 390503) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 17 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 37.3 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 78 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND UELFU204(F 390504) – Bạc đạn SND UELFU204(F 390504)

  Vòng bi SND UELFU204(F 390504) – Bạc đạn SND UELFU204(F 390504) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 20 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 43.7 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 88 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND UELFU205(F 390505) – Bạc đạn SND UELFU205(F 390505)

  Vòng bi SND UELFU205(F 390505) – Bạc đạn SND UELFU205(F 390505) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 25 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 44.4 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 97 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND UCFU207(F 90507) – Bạc đạn SND UCFU207(F 90507)

  Vòng bi SND UCFU207(F 90507) – Bạc đạn SND UCFU207(F 90507) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 35 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 42.9 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 119 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND UCFU208(F 90508) – Bạc đạn SND UCFU208(F 90508)

  Vòng bi SND UCFU208(F 90508) – Bạc đạn SND UCFU208(F 90508) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 49.2 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 132 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND UCFU209(F 90509) – Bạc đạn SND UCFU209(F 90509)

  Vòng bi SND UCFU209(F 90509) – Bạc đạn SND UCFU209(F 90509) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 49.2 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 139 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND UCFU210(F 90510) – Bạc đạn SND UCFU210(F 90510)

  Vòng bi SND UCFU210(F 90510) – Bạc đạn SND UCFU210(F 90510) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 51.6 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 145 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND UCFU211(F 90511) – Bạc đạn SND UCFU211(F 90511)

  Vòng bi SND UCFU211(F 90511) – Bạc đạn SND UCFU211(F 90511) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 55 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 55.6 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 164 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND UCFU212(F 90512) – Bạc đạn SND UCFU212(F 90512)

  Vòng bi SND UCFU212(F 90512) – Bạc đạn SND UCFU212(F 90512) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 60 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 65.1 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 177 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND UCFU213(F 90513) – Bạc đạn SND UCFU213(F 90513)

  Vòng bi SND UCFU213(F 90513) – Bạc đạn SND UCFU213(F 90513) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 65 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 65.1 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 189 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND UCFU214(F 90514) – Bạc đạn SND UCFU214(F 90514)

  Vòng bi SND UCFU214(F 90514) – Bạc đạn SND UCFU214(F 90514) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 70 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 74.6 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 195 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND UCFU215(F 90515) – Bạc đạn SND UCFU215(F 90515)

  Vòng bi SND UCFU215(F 90515) – Bạc đạn SND UCFU215(F 90515) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 77.8 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 202 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi SND UCFU216(F 90516) – Bạc đạn SND UCFU216(F 90516)

  Vòng bi SND UCFU216(F 90516) – Bạc đạn SND UCFU216(F 90516) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 82.6 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 213 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –