Others FAG

 • Vòng bi FAG B71944E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B71944E.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B71944E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B71944E.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 220 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 38 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B7044C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7044C.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B7044C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7044C.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 220 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 56 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B7044E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7044E.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B7044E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7044E.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 220 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 56 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B7244C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7244C.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B7244C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7244C.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 220 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 400 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 65 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B7244E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7244E.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B7244E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7244E.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 220 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 400 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 65 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B71948C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B71948C.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B71948C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B71948C.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 240 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 320 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 38 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B71948E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B71948E.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B71948E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B71948E.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 240 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 320 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 38 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B7048C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7048C.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B7048C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7048C.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 240 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 56 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B7048E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7048E.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B7048E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7048E.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 240 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 56 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B7236C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7236C.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B7236C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7236C.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 180 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 320 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 52 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B7236E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7236E.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B7236E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7236E.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 180 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 320 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 52 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B71938C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B71938C.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B71938C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B71938C.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 190 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 260 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B71938E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B71938E.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B71938E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B71938E.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 190 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 260 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B7038C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7038C.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B7038C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7038C.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 190 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 290 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 46 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B7038E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7038E.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B7038E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7038E.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 190 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 290 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 46 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B7238C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7238C.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B7238C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7238C.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 190 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 55 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B7238E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7238E.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B7238E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7238E.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 190 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 55 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B71940C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B71940C.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B71940C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B71940C.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 38 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B71940E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B71940E.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B71940E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B71940E.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 38 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B7040C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7040C.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B7040C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7040C.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 51 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –