Others FAG

 • Vòng bi FAG B71944E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B71944E.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B71944E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B71944E.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 220 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 38 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B7044C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7044C.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B7044C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7044C.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 220 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 56 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B7044E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7044E.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B7044E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7044E.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 220 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 56 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B7244C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7244C.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B7244C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7244C.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 220 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 400 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 65 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B7244E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7244E.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B7244E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7244E.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 220 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 400 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 65 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B71948C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B71948C.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B71948C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B71948C.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 240 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 320 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 38 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B71948E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B71948E.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B71948E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B71948E.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 240 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 320 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 38 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B7048C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7048C.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B7048C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7048C.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 240 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 56 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B7048E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7048E.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B7048E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7048E.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 240 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 56 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B7040E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7040E.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B7040E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7040E.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 51 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B71936C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B71936C.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B71936C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B71936C.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 180 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 250 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B7040E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7040E.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B7040E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7040E.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 51 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B71936E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B71936E.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B71936E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B71936E.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 180 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 250 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 33 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B7240C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7240C.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B7240C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7240C.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B7036C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7036C.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B7036C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7036C.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 180 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 46 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B7240E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7240E.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B7240E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7240E.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B7036E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7036E.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B7036E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7036E.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 180 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 46 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B71944C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B71944C.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B71944C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B71944C.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 220 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 38 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B7236C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7236C.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B7236C.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7236C.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 180 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 320 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 52 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG B7236E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7236E.T.P4S.UL(-)

  Vòng bi FAG B7236E.T.P4S.UL(-) – Bạc đạn FAG B7236E.T.P4S.UL(-) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 180 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 320 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 52 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –