Vòng bi đũa FAG

 • Vòng bi FAG 30322A+T2GB110 – Bạc đạn FAG 30322A+T2GB110

  Vòng bi FAG 30322A+T2GB110 – Bạc đạn FAG 30322A+T2GB110 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 110 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 240 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 50 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NCF2936V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2936V.C3

  Vòng bi FAG NCF2936V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2936V.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 180 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 250 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 42 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NCF2960V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2960V.C3

  Vòng bi FAG NCF2960V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2960V.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 300 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 420 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 72 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NNF5034B.2LS.V – Bạc đạn FAG NNF5034B.2LS.V

  Vòng bi FAG NNF5034B.2LS.V – Bạc đạn FAG NNF5034B.2LS.V giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 170 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 260 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 122 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NCF3036V.C3 – Bạc đạn FAG NCF3036V.C3

  Vòng bi FAG NCF3036V.C3 – Bạc đạn FAG NCF3036V.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 180 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 74 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NCF2964V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2964V.C3

  Vòng bi FAG NCF2964V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2964V.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 320 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 440 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 72 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NNF5036C.2LS.V – Bạc đạn FAG NNF5036C.2LS.V

  Vòng bi FAG NNF5036C.2LS.V – Bạc đạn FAG NNF5036C.2LS.V giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 180 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 136 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NCF2938V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2938V.C3

  Vòng bi FAG NCF2938V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2938V.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 190 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 260 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 42 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NCF2968V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2968V.C3

  Vòng bi FAG NCF2968V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2968V.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 340 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 460 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 72 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NNF5038C.2LS.V – Bạc đạn FAG NNF5038C.2LS.V

  Vòng bi FAG NNF5038C.2LS.V – Bạc đạn FAG NNF5038C.2LS.V giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 190 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 290 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 136 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NCF3038V.C3 – Bạc đạn FAG NCF3038V.C3

  Vòng bi FAG NCF3038V.C3 – Bạc đạn FAG NCF3038V.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 190 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 290 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 75 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NCF2972V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2972V.C3

  Vòng bi FAG NCF2972V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2972V.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 360 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 480 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 72 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NNF5040C.2LS.V – Bạc đạn FAG NNF5040C.2LS.V

  Vòng bi FAG NNF5040C.2LS.V – Bạc đạn FAG NNF5040C.2LS.V giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 150 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NJ2338VH.C3 – Bạc đạn FAG NJ2338VH.C3

  Vòng bi FAG NJ2338VH.C3 – Bạc đạn FAG NJ2338VH.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 190 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 400 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 132 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NCF2976V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2976V.C3

  Vòng bi FAG NCF2976V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2976V.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 380 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 520 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 80 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NNC4944V.C3 – Bạc đạn FAG NNC4944V.C3

  Vòng bi FAG NNC4944V.C3 – Bạc đạn FAG NNC4944V.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 220 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 80 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NCF2940V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2940V.C3

  Vòng bi FAG NCF2940V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2940V.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 48 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NCF2980V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2980V.C3

  Vòng bi FAG NCF2980V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2980V.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 400 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 540 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 82 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NCF3040V.C3 – Bạc đạn FAG NCF3040V.C3

  Vòng bi FAG NCF3040V.C3 – Bạc đạn FAG NCF3040V.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 200 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 310 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 82 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FAG NCF2984V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2984V.C3

  Vòng bi FAG NCF2984V.C3 – Bạc đạn FAG NCF2984V.C3 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 420 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 560 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 82 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –