Vòng bi đũa FLT (Page 2)

 • Vòng bi FLT N 407 (2407) – Bạc đạn FLT N 407 (2407)

  Vòng bi FLT N 407 (2407) – Bạc đạn FLT N 407 (2407) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 35 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 100 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 25 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 330 (2330) – Bạc đạn FLT N 330 (2330)

  Vòng bi FLT N 330 (2330) – Bạc đạn FLT N 330 (2330) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 150 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 320 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 65 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 332 (2332) – Bạc đạn FLT N 332 (2332)

  Vòng bi FLT N 332 (2332) – Bạc đạn FLT N 332 (2332) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 160 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 340 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 68 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 334 (2334) – Bạc đạn FLT N 334 (2334)

  Vòng bi FLT N 334 (2334) – Bạc đạn FLT N 334 (2334) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 170 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 360 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 72 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 315 (2315) – Bạc đạn FLT N 315 (2315)

  Vòng bi FLT N 315 (2315) – Bạc đạn FLT N 315 (2315) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 75 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 160 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 37 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 316 (2316) – Bạc đạn FLT N 316 (2316)

  Vòng bi FLT N 316 (2316) – Bạc đạn FLT N 316 (2316) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 80 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 170 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 39 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 317 (2317) – Bạc đạn FLT N 317 (2317)

  Vòng bi FLT N 317 (2317) – Bạc đạn FLT N 317 (2317) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 85 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 180 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 41 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 318 (2318) – Bạc đạn FLT N 318 (2318)

  Vòng bi FLT N 318 (2318) – Bạc đạn FLT N 318 (2318) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 90 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 190 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 43 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 319 (2319) – Bạc đạn FLT N 319 (2319)

  Vòng bi FLT N 319 (2319) – Bạc đạn FLT N 319 (2319) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 95 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 200 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 45 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 320 (2320) – Bạc đạn FLT N 320 (2320)

  Vòng bi FLT N 320 (2320) – Bạc đạn FLT N 320 (2320) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 100 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 215 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 47 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 321 (2321) – Bạc đạn FLT N 321 (2321)

  Vòng bi FLT N 321 (2321) – Bạc đạn FLT N 321 (2321) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 105 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 225 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 49 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 322 (2322) – Bạc đạn FLT N 322 (2322)

  Vòng bi FLT N 322 (2322) – Bạc đạn FLT N 322 (2322) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 110 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 240 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 50 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 307 (2307) – Bạc đạn FLT N 307 (2307)

  Vòng bi FLT N 307 (2307) – Bạc đạn FLT N 307 (2307) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 35 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 80 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 21 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 324 (2324) – Bạc đạn FLT N 324 (2324)

  Vòng bi FLT N 324 (2324) – Bạc đạn FLT N 324 (2324) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 120 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 260 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 55 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 308 (2308) – Bạc đạn FLT N 308 (2308)

  Vòng bi FLT N 308 (2308) – Bạc đạn FLT N 308 (2308) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 40 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 90 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 23 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 326 (2326) – Bạc đạn FLT N 326 (2326)

  Vòng bi FLT N 326 (2326) – Bạc đạn FLT N 326 (2326) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 130 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 280 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 58 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 309 (2309) – Bạc đạn FLT N 309 (2309)

  Vòng bi FLT N 309 (2309) – Bạc đạn FLT N 309 (2309) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 45 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 100 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 25 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 328 (2328) – Bạc đạn FLT N 328 (2328)

  Vòng bi FLT N 328 (2328) – Bạc đạn FLT N 328 (2328) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 140 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 300 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 62 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 310 (2310) – Bạc đạn FLT N 310 (2310)

  Vòng bi FLT N 310 (2310) – Bạc đạn FLT N 310 (2310) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 27 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –

 • Vòng bi FLT N 310 (2310) – Bạc đạn FLT N 310 (2310)

  Vòng bi FLT N 310 (2310) – Bạc đạn FLT N 310 (2310) giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7.
  + Đường kính trong vòng bi (d): 50 mm
  + Đường kính ngoài vòng bi (D): 110 mm
  + Độ dày vòng bi (B): 27 mm
  + Khối lượng vòng bi (m): –